KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QBNK HOLDING AB (PUBL)

Report this content

Styrelsen i QBNK HOLDING AB (PUBL), org nr 556958-2439, (”Bolaget”) kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021, kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 16 (4 tr) i Stockholm.

Rätt att delta vid stämman tillkommer aktieägare som dels är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 januari 2021, dels senast den 18 januari 2021 kl. 16.00 har anmält sig till Bolaget. Anmälan sker antingen genom brev till QBNK Holding AB (publ), Box 6019, 102 31 Stockholm eller via e-post märkt ”ANMÄLAN” till info@qbank.se.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt personnummer eller organisationsnummer anges. Vid anmälan ska även eventuella biträden uppges. Aktieägare som närvarar genom ombud ska översända fullmakt tillsammans med anmälan. För ombud som företräder juridisk person ska registreringsbevis förevisas, utvisande behörig firmatecknare.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.qbankdam.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier behöver för att kunna delta och rösta vid stämman tillfälligt registrera aktierna under eget namn i aktieboken. Anmälan om omregistrering bör göras hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 18 januari 2021, då registreringen ska vara gjord.

Dagordning

  1. Val av ordförande vid bolagsstämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner
  7. Stämmans avslutande

Förslag till val och beslut

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Mats Persson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 6. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, om en riktad emission av högst 517 877 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 62 145,25 kronor, till QBNK Company AB, org. nr. 556653-3070, (”Dotterbolaget”) samt att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till den tillträdande verkställande direktören i Dotterbolaget eller till juridisk person över vilken den tillträdande verkställande direktören ensamt har ett bestämmande inflytande. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. Teckning av teckningsoptionerna ska ske omgående efter emissionsbeslutet. Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till den tillträdande verkställande direktören, eller till juridisk person över vilken den tillträdande verkställande direktören ensamt har ett bestämmande inflytande, ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell av Bolaget anlitad oberoende värderingsman.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden den 22 november 2025 till den 22 januari 2026. Teckningskursen per nytecknad aktie uppgår till 13 kronor. Aktie som tillkommit på grund av teckning genom nyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Skälet till förslaget är att öka motivationen hos den tillträdande verkställande direktören att på bästa sätt verka för en positiv utveckling av Bolaget och dess aktie.

Bolagets styrelse eller den styrelsen utser bemyndigas vidta de smärre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

För beslut enligt punkt 6 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

__________________

Stockholm i januari 2021

Styrelsen

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar