Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 27 april 2017

Report this content

VD:s redogörelse

Carl Petruson, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2016 samt bolagets verksamhetsår. Marknaden bolaget verkar inom står inför en kraftig tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov.

Beslut som fattades på stämman

1. Stämman fastslog resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen.

2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.

3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

4. Antalet styrelseledamöter ska vara sex och en revisor.

5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 88 000 kr och till övriga ledamöter med 44 000 kr vardera samt att ersättning till revisor utgår efter löpande räkning. Till i bolaget/koncernen anställd personal utgår ej arvode.

6. Följande styrelseledamöter omvaldes; Fredrik Grevelius, Mats Persson och Carl Petruson. Följande styrelseledamöter valdes in som nya; Per Ekstrand, Jonas Bergh och Dennis Andersson. Mats Persson valdes till ordförande. Till revisor omvaldes Göran Bringer.

7. Stämman beslutade om att utge 570 000 teckningsoptioner till QBNK Company AB och godkänna att QBNK Company AB vidareöverlåter teckningsoptioner till anställda i bolaget och i koncernbolag samt till konsulter.

8. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma emittera aktier och utge teckningsoptioner, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, motsvarande högst 25 procent av det vid tiden för det första emissionsbeslutet totala antalet utestående aktier i bolaget.

Carl Petruson, VD 
08-459 99 00 
www.qbank.se 
carl.petruson@qbank.se

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar