Kommuniké från Årsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 27 april 2022

Report this content

VD:s redogörelse

Jacob Philipson, VD på bolaget, redogjorde för Årsredovisning 2021, bolagets verksamhetsår samt Delårsrapport 1 2022. Marknaden bolaget verkar inom står inför en god tillväxt och bolaget är bra positionerat för att möta kundernas behov.

Årsstämman fattade med erforderlig majoritet nedan beslut

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

2. Bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning.

3. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

4. Antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt en revisor.

5. Arvode utgår till styrelsens ordförande med 90 000 kr och till övriga ledamöter med 45 000 kr vardera. Arvodet ska dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

6. Följande styrelseledamöter valdes: omval av Fredrik Grevelius och Kjell Duveblad samt nyval av Per Ekstrand och Andreas Gindin. Till revisor omvaldes Bengt Beergrehn, Finnhammars Revisionsbyrå AB.

7. Stämman godkände styrelsens beslut från den 25 mars 2022, om nyemission av högst 2 437 800 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 292 536 SEK.

8. Stämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 1 000 000 aktier. 

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com