QBNK Holding AB Bokslutskommuniké - 2018

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 december 

Totala intäkter uppgick till: 25,7 (22,9) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 3,4 (-1,6) MSEK 
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 3,4 (-1,7) MSEK 
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,6 (-4,1) MSEK 
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,7 (-4,5) MSEK 

Perioden 1 oktober – 31 december

Totala intäkter uppgick till: 7,1 (6,1) MSEK 
Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 0,6 (-1,6) MSEK
Resultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till: 0,6 (-1,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 0,0 (-2,4) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till: 0,8 (-2,6) MSEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 31 december 

Totala intäkterna ökar med 13 %jämfört med föregående år.

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av december uppgår till 1 465 TSEK, vilket är en ökning med 4 % jämfört med december 2017. 

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 69 %.

Perioden 1 oktober – 31 december

Totala intäkterna ökar med 17% jämfört med föregående år.

I samband med att SaaS-tjänsten Exigus har lagts ner har de månatliga abonnemangsintäkterna minskat med 63 TSEK under kvartalet.

Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 62 %. Ett större konsultprojekt tillsammans med underkonsult hos en strategisk kund har levererats under perioden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet 

Under mitt första år som VD har vi framgångsrikt fortsatt implementeringen av bolagets strategiska plan vilken inkluderar lönsam tillväxt och positiva kassaflöden. Totala intäkter blev 25,7 MSEK, en ökning med 13% jämfört med föregående år och EBITDA uppgick till 3,4 MSEK (-1,6 MSEK föregående år). Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (-2,5 föregående år). Förbättrade arbetsmetoder inom produktutveckling, kundprojekt samt försäljning har inneburit bättre effektivitet och ökad kvalitet i vår verksamhet.  

Vårt fokus är organisk tillväxt hos företag, organisationer och myndigheter som önskar en kvalificerad lösning för att automatisera hantering av bilder, filmer, marknadsmaterial samt övrig kommunikation. Denna marknadsnisch inom Marketing Technology kallas för Digital Asset Management (”DAM”). Våra kunder söker efter innovativa DAM-leverantörer med hög produktutvecklingstakt samt långsiktigt god ekonomisk stabilitet.   

Marketing Technology och Digital Asset Management har fått en ökad betydelse hos företag och organisationer senaste åren, vår SaaS-lösning QBank efterfrågas därför allt mer av krävande och ambitiösa globala kunder. Marknaden för DAM karaktäriseras av snabb lösningsutveckling samt konsolidering av leverantörer genom fusioner och uppköp. Vårt primära geografiska fokus är ledande Nordiska kunder men även globala företag utanför Norden där vi kan göra väsentlig skillnad. 

Som tidigare meddelats har vi under året stängt ner den förvärvade SaaS-tjänsten Exigus i samband med att lösningens största kund slutade använda systemet. Detta innebar minskade abonnemangsintäkter med ca 110 KSEK per månad från oktober. Fokus framåt ligger nu på vår egenutvecklade QBank som är en etablerad och marknadsledande lösning inom Digital Asset Management. 

De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 1 465 TSEK, vilket är en ökning med 56 TSEK sedan årsskiftet.

Andelen abonnemang står för 69% av nettoomsättningen under 2018. Tillväxten i våra totala abonnemang under året var 13%. Enligt flera oberoende analyshus kommer marknaden för Digital Asset Management ha en årlig tillväxt på över 20% kommande fem år. Vårt bolag är nu skuldfritt med en god likviditet vilket ger oss möjlighet till att ansvarsfullt investera i ytterligare lönsam organisk tillväxt. Under 2019 ser vi fram emot att fortsätta utveckla bolaget till ett högpresterande SaaS-bolag inom Digital Asset Management som är en expansiv och dynamisk marknadsnisch.  

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgår till 17,8 (15,7) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 7,9 (6,7) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,4) MSEK.

En engångsnedskrivning av koncerngoodwillposten relaterat till aktieförvärvet av Exigus AB uppgående till 0,8 MSEK har genomförts under perioden. I moderbolaget har aktierna i Exigus AB skrivits ned till ett belopp som motsvarar substansvärdet i bolaget.

Koncernen har totalt aktiverat skattemässiga underskottsavdrag uppgående till 2 036 TSEK och estimerar ingen skattekostnad för år 2019.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2018 uppgår till 0,6 (-4,1) MSEK vilket är en förbättring med 4,7 MSEK jämfört med föregående år. Detta trots den engångsnedskrivning som beskrivs ovan.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2018 till 2 514 (932) TSEK. Soliditeten uppgick till 46 (30) %. Koncernens egna kapital uppgick till 6 662 (4 954) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 december till 3 079 (-2 478) TSEK.

Aktiekapitalet uppgår till 822 000 SEK. Antalet utestående aktier är 6 850 000.

Investeringar

Koncernen har under perioden januari – december 2018 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår till motsvarande 2 000 000 stycken aktier varav 400 000 stycken optioner med lösenkurs 7 kr (april 2020), 800 000 stycken optioner med lösenkurs 13 kr (september 2020) samt 800 000 stycken optioner med lösenkurs 10 kronor (april 2023).

Utestående antal aktier

Ingående antal 2018-01-01       6 850 000  
Utgående antal 2018-12-31      6 850 000   

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 28 december 2018. 

Ägare Antal aktier
Fredrik Grevelius 1 110 390 st.
Försäkringsbolaget Avanza Pension    915 968 st.
Nordnet Pensionsförsäkring    588 499 st.
Humle Kapitalförvaltning AB    458 968 st.
Ludvig Thuresson    430 306 st.
Patrik Brummer     344 445 st.
Sven Grevelius    314 000 st.
BK Julius Baer    302 100 st.
Jonas Bergh    300 000 st.
Fredrik Törgren    263 803 st.

Jonas Bergh, VD 
Tel: 070-679 34 00 
e-post: jonas.bergh@qbank.se 
www.qbankdam.com

QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag, organisationer och myndigheter den molnbaserade produkten QBank samt tjänster inom Digital Asset Management (DAM). Bolaget är specialiserat på hantering av stora filer som bilder, filmer, presentationer och marknadsmaterial samt integration med andra system och lösningar.

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera