QBNK Offentliggör utfall i företrädesemission

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

QBNK Holding AB (publ) (”QBNK” eller “Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av den företrädesemission som offentliggjordes den 25 mars 2022 med efterföljande godkännande på årsstämman den 27 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 2 155 105 aktier, motsvarande cirka 88,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 97 843 aktier, motsvarande cirka 4,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel om 184 852 aktier, motsvarande cirka 7,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades genom garantiåtaganden. Företrädesemissionen är således tecknad till 100,0 procent, vilket innebär att QBNK tillförs cirka 16,09 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2022 var registrerad som aktieägare i QBNK erhöll en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen i företrädesemissionen var 6,60 SEK per aktie.

Slutligt utfall

Företrädesemissionen tecknades till cirka 88,4 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 4,0 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel om cirka 7,6 procent tecknades genom garantiåtaganden. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 16,09 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 100,0 procent. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandena.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med ca 292 536 kronor genom emission av 2 437 800 aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital och antal aktier uppgå till ca 1 170 144,04 kronor respektive 9 751 200 aktier. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om 25 procent.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) pågår fram till att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 26. Så snart Företrädesemissionen har registrerats kommer BTA att ombokas till aktier.

Rådgivare

Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
jacob.philipson@qbank.se
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i bolaget kommer endast ske genom det emissionsmemorandum Bolaget planerar att offentliggöra inför företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker QBNKs avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som QBNK har gjort efter bästa förmåga men som QBNK inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av QBNK. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.