QbTest – första objektiva test att bli godkänt av FDA för uppföljning av ADHD-behandling

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, har godkänt det neuropsykologiska testet QbTest, framtaget av svenska Qbtech AB, för att bistå vid behandlingsuppföljning av ADHD. QbTest är ett datorbaserat testsystem som ger kliniker en objektiv och opartisk bild av ADHD-symptom vid diagnostik och behandling hos barn, ungdomar och vuxna. QbTest är i och med detta godkännande det enda objektiva testet som fått klartecken för att användas vid både utredning och behandlingsuppföljning av ADHD. 

Hittills har uppskattningsvis 145 000 patienter genomfört ett QbTest i Europa och USA. Traditionellt har utredning och behandlingsuppföljning av ADHD framförallt utgjorts av en klinisk intervju samt subjektiv information från olika skattningsskalor, som fylls i av patient och närstående. Processen är ofta komplex, involverar administrativa kostnader och kan leda till långa väntetider innan man kan vara säker på att medicinen verkligen fungerar. Dessutom finns det en risk att utvärderingen av behandlingen kan påverkas av subjektiva åsikter och förväntningar.[1] QbTest är ett objektivt komplement till denna process vilket möjliggör en snabbare diagnostik och uppföljning av behandling med högre kvalitet. Testet ger lättförståeliga och objektiva mått på de symtom som förknippas med ADHD och tar varken ställning för eller emot mediciner eller andra behandlingar.

– QbTest är det första objektiva testet i världen att godkännas av FDA för behandlingsuppföljning vid ADHD. Testet möjliggör för kliniker att med större säkerhet kunna bedöma effekterna av en behandling hos en enskild patient och därmed reducera risken för såväl under som övermedicinering, förklarar Carl Reuterskiöld, VD för Qbtech, och fortsätter:
– Varje patient svarar individuellt på behandling. QbTest kan hjälpa till att säkerställa att rätt patient får rätt behandling snabbare, något som kan öka livskvaliteten hos patienterna.

En tydligare bild av ADHD
QbTest underlättar för kliniker att identifiera, utesluta och behandla ADHD genom att ge en objektiv bild av patientens symptom. Studier har visat att man genom att addera QbTest till den kliniska processen kan förbättra tillförlitligheten i diagnosen, reducera risken för oidentifierad ADHD och hjälpa till att identifiera patienter som inte svarar på sin behandling. [2], [3]

Om QbTest
QbTest mäter de tre huvudsymptomen för ADHD – hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet – hos barn, ungdomar och vuxna. Det är ett datorbaserat test som objektivt registrerar förmågan att reglera uppmärksamhet och impulsivitet i kombination med en rörelseanalys baserad på ett infrarött mätsystem. Testresultatet presenteras i en rapport där värdena jämförs med normdata från en grupp personer av samma kön och ålder som inte har ADHD.
Så här fungerar QbTest                                                                

För ytterligare information kontakta:
Carl Reuterskiöld, CEO Qbtech, tel: +46 (0) 8 790 50 01, email: carl.reuterskiold@qbtech.com

Om Qbtech
Qbtech AB, Quantitative Behaviour Technology, är ett svenskt privatägt bolag som grundades 2002. Qbtech satsar på att utveckla lösningar och anpassade produkter för att förbättra diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med neuropsykiatriska störningar. Qbtech har idag 16 anställda och kontor i Stockholm, Chicago, London och Frankfurt.


[1] Epstein, N.J et al. (2006). Assessing medication effects in the MTA study using neuropsychological outcomes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47, 446–456.
[2] Vogt, C., & Shameli, A. (2011). Assessments for attention-deficit hyperactivity disorder: use of objective measurements The Psychiatrist, 35, 380-383.

[3] Vogt, C., & Williams, T. (2011). Early identification of stimulant treatment responders, partial Responders and non- responders using objective measures in children and adolescents with hyperkinetic disorder. Child and Adoles­cent Mental Health, 3, 144-149. 

Taggar: