Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2019

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2019. 

Helåret och halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgår till 93 377 (29 098) TSEK, varav andra halvåret 36 989 (25 856) TSEK. Sedan den 1 januari 2019 bedriver bolaget operatörsverksamhet i egen regi. Detta tillsammans med öppningen av första fasen av projekt Boho Club i september har resulterat i en ökning av intäkterna i operatörsverksamheten från 5 188 TSEK 2018 till 25 245 TSEK 2019. Intäkterna från avyttring av fastigheter har samtidigt ökat från 23 910 TSEK under 2018 till 68 132 TSEK under 2019. 
 • Rörelseresultatet uppgår till -26 449 (23 255) TSEK, varav andra halvåret -26 659 (15 128) TSEK. Rörelseresultat före avskrivningar och orealiserade värdeförändringar (EBITDA) uppgår till -14 823 (-20 411) TSEK varav andra halvåret 
  -17 447 (10 614) TSEK. Rörelseresultatet under andra halvåret har påverkats negativt av uppstartskostnader för Boho Club. Bolaget har genomfört ett antal rationaliseringsåtgärder för att effektivisera verksamheten och detta arbetet fortgår in i 2020. De uppstartskostnader som bolaget tagit för Boho Club är av engångskaraktär och bedöms inte påverka resultatet framöver.
 • Resultat efter skatt uppgår till -37 443 (10 158) TSEK, varav andra halvåret -33 677 (8 474). I resultatet föregående år ingick värdeförändringar på bolagets förvaltningsfastigheter med 45 567 TSEK. 2019 har inga värdeförändringar gjorts eftersom bolagets förvaltningsfastigheter har omklassificerats till rörelsefastigheter. Avskrivningar på rörelsefastigheter uppgår till -9 595 (0). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital och avyttring av fastigheter uppgår till -38 563 (-21 537) TSEK varav andra halvåret -40 854 (-21 640).
 • Enligt den externa värdering av fastighetsbeståndet som bolaget låtit göra per 2019-12-31 kan marknadsvärdet uppskattas till 844 (680) MSEK motsvarande en värdeökning på portföljen om 24% jämfört med samma period föregående år. 
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,73 (0,35) SEK.  
 • Eget kapital uppgår till 337 731 (373 172) TSEK. 
 • Bolagets substansvärde uppgår till 400 019 (360 633) TSEK motsvarande 8,26 (7,44) SEK per stamaktie.
 • Projekt 22byQuartiers avslutades under 2019 efter att projektet sålde slut under året.

Väsentliga händelser under andra halvåret

 • september öppnade restaurangen som första del av projektet Boho Club. I december öppnades den första etappen av hotellet med 30 stycken färdigställda rum. 
 • I juli refinansierades tidigare kortfristigt lån med fastighetsfonden Frux om 1,5 MEUR och en kreditlina om ytterligare 1,5 MEUR. Bolaget hade innan förlängningen av lånet återbetalat 1,0 MEUR av de 2,5 MEUR som lånet ursprungligen bestod av.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari avslutades en nyemission av preferensaktier vilken tillförde Bolaget en emissionslikvid på ca 25 MSEK efter emissionskostnader. 

Övriga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har sålt tre lägenheter (full betalning eller bindande avtal och betalt 30%) i bolagets lägenhetshotell i Benahavis i enlighet med den erhållna marknadsvärderingen eller till värden som överstiger de aktuella marknadsvärderingarna som ligger till grund för bolagets substansvärdesberäkning. Försäljningen bekräftar därmed rimligheten i bolagets substansvärde.

VD har ordet

Under 2019 fortsätter vi att stärka vårt substansvärde som nu uppgår till 8,26 SEK per stamaktie, och noterar därmed en tillväxt om 11,0% jämfört med bokslutet 2018. Den fortsatt positiva tillväxten av substansvärde per stamaktie bekräftar att de insatser vi genomfört under året även fortsättningsvis bidragit till att skapa värde för våra aktieägare. Samtidigt har vi delat ut sju miljoner kronor till våra preferensaktieägare och behållit en stabil aktiekurs i densamma. Med en stamaktiekurs som i skrivande stund handlas till en betydande substansrabatt om 46% hoppas vi att än fler investerare finner stamaktien intressant och väljer att investera i bolaget under 2020. 

Ökningen av substansvärdet har drivits av en kombination av olika insatser där ett gott samarbete med våra finansiärer i Spanien och det oerhört gedigna teamarbetet av organisationen bidragit till årets framgångar, som bland annat inkluderar öppningen av Boho Club, slutförsäljningen av projekt 22byQuartiers och ett förbättrat resultat på lägenhetshotellet i Benahavis. 

Året inleddes med att vi säkerställde finansieringen av Boho Club och därefter påbörjades ett intensivt arbete att genomföra renoveringen, anställa personal och öppna verksamheten vilket vi under hösten och vintern framgångsrikt lyckades med. Restaurangen öppnade i början av september och hotellet tog emot sina första gäster i mitten av december. Boho Club har redan etablerat sig som en av de mest populära restaurangerna i Marbella och hotellet har inlett det nya året på ett positivt sätt med nöjda kunder, vilket allt som oftast också innebär återkommande kunder. Med Boho Club vill vi skapa en samhörighet hos vår målgrupp vilket på sikt ska bidra till frekvent återkommande gäster och en attraktiv grundbeläggning för såväl restaurang som hotell. Årets resultat på koncernnivå har enligt förväntan påverkats negativt av uppstartskostnader på Boho Club, men med dessa kostnader tagna ser vi fram emot 2020 där fokus skiftar från investeringsfas och uppstartsfas till intäktsbringande verksamhet, men där vi självklart fortsätter att ständigt utveckla fastigheten och gästupplevelsen för att förbli relevanta för vår målgrupp på lång sikt. 

I Benahavis har arbetet med vårt lägenhetshotell effektiviserats och vi har med tydlighet visat att vår interna kompetens inom drift överträffat den av vår tidigare kontrakterade operatör med ökade intäkter och förbättrat resultat som följd. I relation med jämförbara anläggningar presterar vi i topp och har under året framförallt förbättrat beläggningsgraden under lågsäsong, vilket bidragit till att skapa ett tryggt och levande lägenhetsområde hela året. Det har varit en viktig pusselbit i förädlingsarbetet och således också en viktig faktor för den fortsatta värdestegringen i området. Uthyrningsverksamhetens främsta syfte har varit att bidra till det värdeskapande som skett i lägenhetshotellet och indirekt på de intilliggande projekten 22byQuartiers och Ocean View. Som en följd av detta har vi framgångsrikt sålt klart projekt 22byQuartiers under 2019. Den stora efterfrågan gjorde även att vi valde att sälja ett antal lägenheter i vårt befintliga bestånd i lägenhetshotellet, vilket bekräftat vårt värdeskapande i beståndet om 110% sedan förvärvet, samt den värdering som utgör del av beräkningen av vårt substansvärde per stamaktie. 

På vår att göra lista för 2020 står nu bland annat lanseringen av 60 stycken nya lägenheter i projekt Ocean View som blir en förlängning av 22byQuartiers i en mer modern och miljöorienterad inriktning. Därtill jobbar vi vidare med refinansiering av våra dyrare lån vilka fungerat som en typ av bryggfinansiering under projekttiden för Boho Club. Med den nya värderingen på plats och det faktum att hotell- och restaurang nu är operativa öppnas möjligheter till mer långsiktigt hållbara finansieringsvillkor. 

Vidare konstaterar vi att vi är ytterligare sex månader närmre en ny förväntad generalplan i Marbella kommun jämfört med situationen i halvårsrapporten 2019. Som jag tidigare nämnt ser vi möjligheter i den att erhålla betydligt mer kvadratmeter byggrätter jämfört med vad vi har idag på vår Golden Mile-fastighet Centro Forestal Sueco, där Boho Club utgör en del. Om så blir fallet kan vi förvänta oss en mycket positiv effekt på substansvärde per stamaktie vilket inte är medräknat i dagens publicerade estimat. 

Marcus Johansson Prakt
VD Quartiers Properties 

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:30.