Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2021

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021

Perioden i sammandrag

PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 49 784 (10 131) TSEK.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive försäljning av bostäder, uppgick till 24 549 (-17 051) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten, innefattande Boho Club och lägenhetsuthyrningen i Benahavís, uppgick till
  15 883 (6 653) TSEK motsvarande en ökning med 9 230 TSEK eller 139% jämfört med fjärde kvartalet 2020. Rörelseresultatet från operatörsverksamheten före avskrivningar uppgick till 700 (-4 854) TSEK.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 33 901 (3 478) TSEK. Försäljningen avser lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís och villaprojektet Amapura.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och värdejusteringar (EBITDA) uppgick till -2 726 (-9 206) TSEK. På grund av tidigare värdejusteringar på bolagets färdigställda lägenheter, som är under försäljning, har del av vinsten på de lägenheter som sålts redan bokförts. Hade den tidigare värdestegringen ej bokförts sedan tidigare hade EBITDA för perioden uppgått till 4 316 (-8 113) TSEK.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till 3 245 (-19 661) TSEK. 
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,46).

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 156 476 (55 800) TSEK motsvarande en ökning med 180% jämfört med 2020.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive försäljning av bostäder, uppgick till 71 837 (-41 053) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten, innefattande Boho Club och bolagets lägenhetsuthyrning uppgick till 64 513 (32 643) TSEK motsvarande en ökning med 98% jämfört med 2020.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 91 963 (23 157) TSEK motsvarande en ökning med 297% jämfört med 2020. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8 664 (-31 189) TSEK. Hade värdeökningen av bolagets sålda lägenheter ej bokförts tidigare hade EBITDA för perioden uppgått till 22 683 (-21 721) TSEK.
 • Resultat från finansiella poster uppgick till -30 644 (-21 823) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -54 496 (-67 604) TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,03 (-1,44) SEK. 
 • Under 2021 har totalt 19 lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís avyttrats, varav fyra under det fjärde kvartalet. Redovisat resultat efter skatt uppgår till 5 390 TSEK. Av vinsten efter skatt har i tidigare perioder 31 347 TSEK redovisats som ej realiserad värdeförändring efter skatt. I det redovisade resultatet ingår försäljningsprovisioner och administrativa säljkostnader med -3 036 TSEK, samt återförd moms (kostnad) med -1 871 TSEK. En ökad efterfrågan har gjort att försäljningar under slutet av perioden kunnat göras till ett högre värde än under början av året. Under året har även villaprojektet Amapura och en av två tomter i Los Flamingos avyttrats.
 • Redovisat eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 242 983 (281 761) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 31 december 2021 uppgick till 320 588 (316 907) TSEK motsvarande 5,85 (6,09) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital (81 238 TSEK) och ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning (12 480 TSEK). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Boho Club utses till Spaniens bästa boutiquehotell inom lyxsegmentet av Spain Luxury Hotel Awards.
 • Den 22 oktober avkunnades skiljedom i tvisten mellan bolaget och Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin avseende erläggande av utestående köpeskilling för fastigheten Centro Forestal Sueco (som Boho Club utgör del av) av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Enligt domen ska Quartiers betala utestående köpeskilling för Centro Forestal Sueco om 1 350 TEUR. Betalningen var villkorad av att ny detaljplan antagits vilket bolaget inte anser vara uppfyllt. Inklusive ränta och kostnader för skiljeförfarandet uppgår den totala kostnaden till cirka motsvarande 15 155 TSEK. Kostnaden var fullt reserverad per 30 september och resultateffekten på 2021 års resultat uppgår till -8 927 TSEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Quartiers verksamhet har förbättrats kraftigt i takt med lättade Covidrestriktioner både vad avser bolagets hotellverksamhet och försäljning av fastigheter. I januari noterade Boho Club en beläggningsgrad på hotellet om 50% med ett snittpris exklusive moms om 341 Euro per natt. I februari har verksamhet tagit ytterligare fart och per denna rapports avläggande uppgår beläggningsgraden för februari på Boho Club till 80% med ett snittpris exklusive moms om 300 Euro.
 • Lägenhetsförsäljningen i bolagets projekt Hacienda Collection har hittills under det första kvartalet haft en mycket positiv utveckling. En ökad efterfrågan har gjort att bolaget lyckats höja priserna på flera lägenheter. Med stöd av pågående förhandlingar och signerade reservationsavtal bedömer bolaget att totalt 10 stycken lägenheter kommer att säljas under det första kvartalet 2022, motsvarande ett värde om 38 MSEK och ett kassaflöde om 24 MSEK.
 • Marbella har rankats som Europas näst bästa resedestination 2022 före städer som London, Istanbul, Prag, Rom och Aten. Det är reseportalen European Best Destinations som fastställer den årliga listan, i samarbete med EU-organet Eden Network för en hållbar turistutveckling. Rankingen bedöms öka resandet till regionen.
 • Arbete med refinansiering av bolagets lån med DeShaw/Alantra är pågående och framgångar har nåtts under det första kvartalet 2022. Bolaget bedömer fortsatt att en refinansiering med en bank kommer att ske under det första halvåret 2022.

VD har ordet

För den som gillar siffror och funderar på att investera i vårt bolag har det sällan varit så relevant som nu att i investeringsanalysen ta avstamp och blicka framåt på vad som komma skall och fokusera på framtiden. Inte för att det vi har gjort hittills är irrelevant eller fel. Under 2021 ökade vi omsättningen med cirka 100 MSEK jämfört med 2020. Vi vände också till positivt kassaflöde och förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive försäljning av bostäder med 113 MSEK. Om vi bortser från tidigare värdejusteringar i balansräkningen noterade vi också ett rörelseresultat (EBITDA) om positiva 22 MSEK för helåret. Vi har alltså gjort verklighet av värdeökningen och konverterat bokföringspengar till pengar på banken. Jag vill dock ändå rikta blicken framåt eftersom detta gjordes mitt under brinnande pandemi med en ny variant, Omikron, som särskilt påverkade det fjärde kvartalet negativt. Nu ska vi ta bolaget till nästa steg med de intressanta projekt vi har i vår existerande pipeline och nya projekt som vi för närvarande studerar och förhandlar. Framförallt ska vi växa med nya hotell där en expansion av Boho Club ligger i korten. Med den know-how och erfarenhet som idag finns i bolaget har vi alla möjligheter att göra verklighet av dessa planer. För att hjälpa till med investeringsanalysen tänkte jag ta tillfället i akt och sammanfatta några faktorer som jag tycker är viktiga att hålla koll på.

Vår nuvarande projektportfölj och organisation
Vi har idag en organisation som lyckas finansiera projekt, sälja bostäder med vinst och sätta i drift och driva hotell och restauranger. Trots resebegränsningar har vi lyckats sälja lägenheter i vårt projekt Hacienda Collection i nivå med värdering, samt drivit vårt nyöppnade hotell Boho Club på ett sådant sätt att vi konkurrerat ut världskända hotelloperatörer i kampen om att erhålla priset som Spaniens bästa boutiquehotell i lyxsegmentet, och öka värdet på fastigheten från 23,6 MEUR efter öppning och innan pandemin till nuvarande 25,6 MEUR. Det visar att vi kommer att kunna utnyttja vår befintliga projektportfölj på ett bra och effektivt sätt. Dels kommer vi under 2022 att lansera vårt projekt Ocean View med 60 nya lägenheter och bygga ut Boho Club med fler rum. Vi avser också att växa med fler projekt, framförallt inom hotellsegmentet. På lite längre sikt avser vi att fullt ut exploatera Boho Club och Centro Forestal Sueco med möjlighet att utöka projektet med 4-5 gånger så många byggrätter som vi nyttjar idag.

Rent operativt särskiljer vi oss genom att vara ett fastighetsbolag med en kompetens att inte bara utveckla tilltalande och välplanerade projekt, men även att driva en omfattande hotell- och restaurangverksamhet av högsta klass. Vi öppnade hotellet på Boho Club i december 2019 och när Covid eskalerade under mars 2020 tvingades vi stänga ner verksamheten. Sämsta möjliga start för ett nytt hotellprojekt. Den bankfinansiering som skulle ersätta våra byggnationslån för att öppna hotellet drogs tillbaka. Aktien störtdök för oss liksom för de flesta andra och vi var tvungna att hitta en alternativ lösning. Finansteamet jobbade dag och natt för att lösa situationen och samtidigt undvika en nyemission. Vi lyckades säkerställa ett lån och undvika att göra en nyemission för att säkra bolagets likviditet, något som väldigt många av våra börskollegor tvingades till. Hade vi, vid detta tillfälle, inte störts av Covid-19 hade våra finansieringskostnader under 2020 och 2021 varit avsevärt mycket mindre och resultatet på sista raden bättre.

Försäljningen sätter fart
Vi har vetat om Marbellas potential länge men nu är det officiellt. Marbella har rankats som en av Europas mest attraktiva resedestinationer. Det och en gradvis avtagande pandemi gynnar oss och våra projekt. I det fjärde kvartalet sålde vi fyra lägenheter i projekt Hacienda Collection och under det första kvartalet 2022 har försäljningen tagit fart och vi ser ut att landa runt 10 försäljningar. Boho Club har samtidigt överträffat alla förväntningar vi hade för februari och beläggningen på hotellet ser för denna lågsäsongsmånad ut att landa på 80% med ett snittpris per natt exklusive moms om 300 Euro. Det är högre än vad både vi och värderingsbolaget som värderat Boho Club hade väntat.

Refinansiering

Vår historik, organisation, tillgångar och goda positionering mot en köpstark målgrupp, som tack vare en lång tid med låga räntor blivit än mer köpstark, tyder på att koncernens omsättning och rörelseresultat kommer att förbättras under 2022. Det i sin tur lägger grunden för en lyckad refinansiering av vårt nuvarande så kallade Covid-lån med DeShaw/Alantra som vi tog i inledningen av pandemin. Vi har under den senaste tiden gjort stora framsteg i denna process och är i slutdiskussioner med framförallt en bank för att refinansiera detta lån och sänka våra finansieringskostnader. Både vi och banken arbetar för att stänga transaktionen så snart som möjligt och med ambitionen att åtminstone göra detta under det första halvåret 2022. Om vi lyckas kommer vi att se en klar resultatförbättring på sista raden under det andra halvåret 2022 som en följd av lägre finansieringskostnader.

Förblir vi förskonade mot en ytterligare kraftig våg av Coronapandemin kommer 2022 att bli vårt bästa år någonsin och med en stabil och kassaflödesgenererande verksamhet kan vi nu se framåt och ta bolaget till nästa steg med nya intressanta investeringar.

Marcus Johansson Prakt
VD Quartiers Properties AB (publ)

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:30.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.