Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2019

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2019. 

Perioden i sammandrag  

 • Nettoomsättning uppgår till 56 389 (3 242) TSEK. Den stora ökningen av nettoomsättningen under andra halvåret förklaras främst av försäljning av färdigställda projekt vilket utgjorde 49 234 (0) TSEK under perioden. Därtill har även intäkterna från uthyrningsverksamheten ökat jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet exkl. värdeförändringar uppgår till 212 TSEK jämfört med -10 723 TSEK motsvarande period föregående år. 
 • Resultat efter skatt uppgår till -3 764 (1 683) TSEK. I resultatet föregående år ingick värdeförändringar på bolagets förvaltningsfastigheter med 18 850 TSEK. I årets resultat ingår istället realiserade vinster om 11 833 (0) och inga värdeuppskrivningar har gjorts eftersom bolagets förvaltningsfastigheter, i enlighet med IFRS, har omklassificerats till rörelsefastigheter. Omklassificeringen av lägenheterna till rörelsefastigheter gjordes enligt IFRS eftersom bolaget själv tagit över driften som operatör. Sedan Quartiers själva övertog driften har intäkterna ökat, kostnaderna har minskat och kontroll och kvalitet i verksamheten har gått upp.
 • Ingen extern värdering av fastighetsbeståndet har gjorts per 2019-06-30. Styrelsens bedömning, som baseras på den externa värderingen per 2018-12-31, genomförda försäljningar och investeringar under första halvåret 2019 samt valutakursförändringar, är att de totala fastighetsvärdena per 2019-06-30 uppgår till 721 881 TSEK jämfört med 
  680 460 TSEK per 2018-12-31.
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,17 (0,39) SEK.  
 • Eget kapital uppgår till 378 079 (360 675) TSEK. 
 • Bolagets substansvärde uppgår till 478 350 (425 500) TSEK motsvarande 7,56 SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första halvåret 

 • Renovering av projektet Boho Club har påbörjats med full kraft. 
 • Lån om 4,5 MEUR har upptagits hos den spanska investmentbanken Arcano Partners med syftet att finansiera färdigställandet av renoveringen av Boho Club. 
 • I mars förvärvades majoriteten av driftbolaget Boho Club som kommer att driva hotell och restaurang på del av fastigheten Centro Forestal Sueco. Bolagets operativa partner kvarstår som ägare med 20% av aktierna. Quartiers äger således resterande 80%, samt 100% av fastigheten där verksamheten ska bedrivas. 
 • Per den 1 januari övertog Quartiers driften av lägenhetshotellet i Benahavis i egen regi. Lägenhetshotellet omfattar 101 lägenheter som tidigare hyrts ut till en extern operatör. 
 • Finansieringen för projekt Amapura har säkerställts genom ett finansieringsavtal med Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB. Se mer information under rubriken närståendetransaktioner i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • I juli färdigställdes renoveringen av första delen av projekt Boho Club innebärande en planerad öppning av restaurangen i augusti.
 • I juli refinansierades tidigare kortfristigt lån med fastighetsfonden Frux om 1,5 MEUR och en kreditlina om ytterligare 1,5 MEUR. Bolaget hade innan förlängningen av lånet återbetalat 1,0 MEUR av de 2,5 MEUR som lånet ursprungligen bestod av.

VD har ordet

Försäljningen för det första halvåret 2019 uppgick till 56,4 MSEK att jämföra med samma period förra året där motsvarande siffra noterades till 3,2 MSEK. Rörelseresultatet exklusive värdeförändringar förbättrades dessutom till 0,2 MSEK jämfört med -10,7 MSEK motsvarande period 2018. Den stora förändringen mellan de båda åren är såklart positiv ur ett finansiellt perspektiv. För mig är det viktigaste dock hur detta signalerar att bolaget nu äntrat en ny fas där vi börjat realisera de värden som vi har skapat. 

Som ni kan läsa vidare om i denna rapport har vi kommit långt i vårt arbete med Boho Club. Renoveringen av restaurangen är nu klar med beräknat öppningsdatum i augusti. Hotellet är också snart klart och bedöms öppnas under kommande höst.

Nästkommande stora projekt som står för dörren är projekt Ocean View med 60 nya lägenheter inom premiumsegmentet i Benahavis. Vi är nu klara med designfasen och arbetar nu för att ta fram slutliga ritningar innan vi efter sommaren ska handla upp byggnationen och enligt plan också lansera projektet till försäljning. 

Makrofundamenta är fortsatt starkt och talar för en uppgående efterfrågan i regionen både vad avser försäljning av lägenheter och för turism. Fler och fler människor har tack vare digitaliseringen och minskade resekostnader i form av billiga flyg möjlighet att spendera tid i regionen utan att tappa kopplingen till familj, vänner och arbete på hemmaplan. Liksom tidigare ser vi att marknaden går upp och ned till följd av kortsiktiga trender såsom väder, snabba förändringar i valutakurser och inte minst börsens rörelser upp och ned. Liksom förra året har vi upplevt en avvaktande marknad för att köpa lägenheter under maj till juli och samma effekt har noterats i år. Om vi följer samma trend som förra året kan vi dock vänta oss en hetare marknad igen från september till november. 

Vi följer marknaden här nere noggrant och kan konstatera att utbudet av semesterlägenheter har ökat avsevärt de senaste två åren där många projekt lanserats till försäljning det senaste året. Vi ser en ökad medvetenhet och kravställning från våra internationella köpare. Service, kvalitet och design blir allt viktigare i valet av bostad och där fortsätter vi att särskilja oss mot andra fastighetsutvecklare i regionen genom att alltid beakta vår skandinaviska syn avseende byggkvalitet, kundbemötande och stil. Detta är något som vi ser saknas på solkusten men som vi vet uppskattas av kunder i det premiumsegment som vi riktar oss mot. 

När vårt nya hotell öppnar under hösten 2019 hoppas jag att så många som möjligt av er tar chansen att uppleva vår holistiska syn på service och kvalitet som vi ska leverera på vårt nya hotell på Golden Mile i Marbella. 

Välkomna till Marbella och Boho Club!

Marcus Johansson Prakt
Tf. VD Quartiers Properties 

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________ 

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2019 kl. 08:45.

Prenumerera