Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 4 juni 2021

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 4 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställelse av balans- och resultaträkningar samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2020 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget om 274 881 668 kronor skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Jörgen Cederholm, Sten Andersen, Jimmie Hall och Anderas Bonnier till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Cederholm omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Henrik Boman som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 290 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman omvalde Andreas Bonnier (som representant för Egonomics AB) och Mats Lundberg (som representant för Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Mats Invest AB). Mats Lundberg valdes till valberedningens ordförande. Vidare beslutade årsstämman om riktlinjer för valberedningen.

Bemyndigande

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Emission av teckningsoptioner ska enbart kunna ske i samband med att stamaktier emitteras, dvs. som en del av en s k unit eller motsvarande. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 15 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Ändringar av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändringar av bolagsordningen, bl.a. innefattande en ny paragraf som ger styrelsen möjlighet att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera