Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2022

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2022. Rekordhögt operativt kassaflöde, refinansiering och en uppvärdering av Boho Club Marbella med 15,6% summerar bolagets hittills bästa andra kvartal och lägger grunden för lönsamhet i kommande kvartal.

April – juni 2022

 • Det andra kvartalet noterade en nettoomsättning om 54 043 (25 505) TSEK, motsvarande mer än en fördubbling jämfört med samma period 2021, som trots Covid-19 präglades av ett ökat resande efter låg aktivitet under inledningen av året. Av nettoomsättningen stod lägenhetsförsäljning för 31 749 TSEK (9 510) och intäkter från rörelseverksamheten för 22 294 TSEK (15 995).
 • Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till rekordhöga 21 117 (16 143) TSEK, motsvarande en ökning om 30,8% jämfört med motsvarande period 2021. Det positiva kassaflödet är en effekt av ett bra momentum i bostadsförsäljningen där åtta lägenheter har sålts under kvartalet till konsekvent högre priser, samt en god beläggningsgrad och ett snittpris på hotellet på Boho Club som efter fortsatta kvalitetsökningar ökat med 61% jämfört med det andra kvartalet 2021. Prisökningarna bedöms långsiktigt hållbara eftersom de kombineras med fortsatta topprecensioner av kunder på jämförelsesajter såsom booking.com och Tripadvisor. Bolaget väntas överträffa det redan positiva kassaflödet med ett ännu bättre kassaflöde under det tredje kvartalet.
 • Bruttoresultatet uppgick till 426 (-2 748) TSEK. Förbättringen kan främst kopplas till bolagets framgångsrika prisstrategi där ökade kostnader på grund av inflationen lyckats översättas i högre priser på ett sådant sätt att bruttoresultatet vänt till positivt. 
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 096 (-2 480) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 856 (-16 227) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,31).
 • Bolagets NAV har ökat med 5% under kvartalet, från 5,38 per stamaktie den 31 mars till 5,65 kr per stamaktie den 30 juni. Ökningen kommer framförallt från en uppvärdering av Boho Club.

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen för första halvåret, som är det svagaste säsongsmässigt, uppgick till 88 970 (36 118) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 35 201 (20 151) TSEK motsvarande en tillväxt om 74,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 53 769 (15 967) TSEK. 
 • Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till 7 175 (14 608) TSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till -5 885 (-9 492) TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7 223 (-7 775) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -29 660 (-31 795) TSEK.
 • Resultat per aktie för det första halvåret 2022 uppgick till -0,56 (-0,61) SEK. 
 • Under första halvåret har totalt 14 lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís avyttrats, vilket kan jämföras med fem stycken under det första halvåret 2021. Vinsten efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 27 037 (5 840) TSEK. Av vinsten har i tidigare perioder 23 767 (7 960) TSEK redovisats som ej realiserad värdeförändring. Det redovisade resultatet för första halvåret uppgår därmed till 54 TSEK före skatt vilket kan jämföras med -2 118 TSEK 2021. En ökad efterfrågan gör att försäljningar kan ske till ett högre värde.
 • En extern fastighetsvärdering har genomförts av Savills Aguirre Newman per 30 juni. Värderingen indikerar ett värde på fastighetsportföljen motsvarande 733 (755) MSEK. Övervärdet jämfört med bokfört värde uppgår till ca 243 MSEK jämfört med cirka 179 MSEK 2021-12-31. Ökningen kan hänföras till Boho Club som tack vare en positiv utveckling värderats upp med 15,6% jämfört med 2021-12-31.
 • Redovisat eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 241 269 (248 078) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 30 juni 2022 uppgick till 325 919 (292 621) TSEK motsvarande 5,65 (5,65) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital (81 238 TSEK) och ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning (16 377 TSEK). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Den 3 juni genomfördes refinansieringen av det lån som bolaget ingick 2020 i samband med utbrottet av Covid-19. Det nya lånet uppgår till 18 500 TEUR med säkerhet i fastigheterna Boho Club och CFS Residential, samt pant i vissa av bolagets dotterbolag. Det nya lånet löper med en ränta som består av en basränta om 5%. Basräntan kan stiga i nivå med Euribor 3 månader (”EURIBOR 3M”) i de fall EURIBOR 3M överstiger noll. Därtill består lånet av en rörlig del som gradvis kan sjunka från initiala 1,50% till 0,75% om bolagets lånekvot på de pantsatta tillgångarna sjunker från nuvarande cirka 58% till under 45%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Vårt fokus på kassaflöde har gett resultat med ett kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive räntekostnader och fastighetsförsäljningar uppgående till 21,1 MSEK, en ökning med 32,7% jämfört med andra kvartalet 2021. Detta kassaflöde i kombination med den nu genomförda refinansieringen ger oss möjligheter att både optimera vår balansräkning och expandera.

Vi har under kvartalet fortsatt att investera i vår personal på Boho Club med målsättningen att skapa en hotell- och restaurangupplevelse i världsklass. Vi genomför ett antal åtgärder för att fortsätta utvecklas och hela tiden förbättra och finslipa den upplevelse som vi erbjuder våra gäster. Förbättringarna har inte gått obemärkta förbi och vi har lyckats höja vårt snittpris i det andra kvartalet med 61% jämfört med motsvarande period 2021. Intäktsökningen överstiger de extra kostnaderna som krävs för att uppnå denna högre upplevelsenivå, vilket sedermera översätts till ett högre operativt resultat för Boho Club och sålunda en högre fastighetsvärdering. Enligt en uppdaterad värdering, gjord av Savills, som vi erhållit för denna rapport, har värdet på Boho Club ökat med 15,6% i lokal valuta och med 21,1% i SEK, motsvarande 55,4 MSEK och 0,95 SEK per stamaktie, jämfört med årsskiftet 2021.

Vi har flera gånger talat om en pågående refinansieringsprocess och i det andra kvartalet kunde vi med glädje meddela att förhandlingarna blev klara och kontraktet påskrivet. Återigen visar vi att vi lyckas attrahera en investering från en ledande internationell finansaktör, denna gång från en fond som drivs av investmentbanken Alantra. Finansieringen innebär inte bara en halvering av våra räntekostnader kopplade till fastigheten men även en ökad flexibilitet i de bolag i koncernen som ligger utanför Boho Club och dess grannfastigheter.

Nu ligger fokus på tillväxt, såväl organisk tillväxt genom att löpande förbättra försäljning och rörelseresultat på Boho Club, men även tillväxt genom förvärv där vi för närvarande aktivt söker och utvärderar framförallt nya hotellprojekt som kan genomgå en liknande omvandling som både Boho Club och Hacienda Collection har gjort. Denna gång har vi redan ett operatörsbolag på plats med ett erfaret team. Det möjliggör en snabb och effektiv utveckling av kommande projekt.

En viktig pusselbit för att generera ytterligare tillväxt är att vi fortsätter sälja bostäder i hög takt till bra priser i Hacienda Collection. Under det andra kvartalet sålde vi åtta bostäder för totalt 31,7 MSEK och nuvarande bedömning är att försäljningen under det tredje kvartalet kommer att landa mellan 6 och 8 lägenheter.

Samtidigt som vi ser positivt på framtiden är vi väl medvetna om risker i omgivningen där inte minst kriget i Ukraina med stigande inflation och högre räntor är något som vi utvärderar noggrant, trots att vi faktiskt sänkt våra räntekostnader för tillfället genom en lyckad fastighetsutveckling. En av våra prioriteringar är att så snart som möjligt dela ut innestående, ej utbetald utdelning på bolagets preferensaktier. Det kommer att ske i en takt som inte sätter bolaget i en onödig risk från ett likviditets- och kassaperspektiv, sett till de omvärldsrisker som är kända för oss idag. 

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 08:30.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.