Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2022

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2022

Positivt justerat EBITDA i det säsongsmässigt svagaste kvartalet visar på styrkan i Quartiers affärsmodell.

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 927 (10 614) TSEK. Den kraftiga ökningen jämfört med första kvartalet 2021 förklaras delvis av avskaffandet av flertalet Covid-19 restriktioner som tydligt medfört ett ökat resande. På Boho Club har det, trots lågsäsong, resulterat i en ovanligt hög beläggning med bra rumspriser. Det har också möjliggjort fler lägenhetsförsäljningar. Försäljningen har också påverkats positivt av en förbättrad operativ effektivitet och ett genomgående fokus på kundnöjdhet och försäljning.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 198 (-8 539) TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 127 (-5 186) TSEK. De fastigheter som avyttrats under perioden har tidigare redovisats till verkligt värde med en total värdejustering om 10 364 (2 912) TSEK. Justerat EBITDA, dvs EBITDA exklusive tidigare uppskrivningar, uppgick således till 4 237 (-2 274) TSEK.
 • Finansnetto uppgick till -14 197 (-7 788) TSEK. I finansnettot ingår valutakursförluster på bolagets räntebärande skulder om totalt -6 935 TSEK. Ej realiserade valutakursförluster utgör således den stora skillnaden 2022 jämfört med 2021.
 • Kassaflödet från drift och fastighetsförsäljning uppgick till -13 942 (-1 535) TSEK. I kassaflödet ingår slutbetalning till säljaren av Centro Forestal Sueco som har påverkat kassaflödet negativt med 15 913 TSEK. Exklusive denna engångspost så uppgick kassaflödet till 1 971 TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -20 804 (-15 599) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,30) SEK. 
 • Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 240 698 (266 905) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 31 mars 2022 uppgick till 294 918 (300 970) TSEK motsvarande 5,38 (5,88) SEK per aktie.

Väsentliga händelser under första KVARTALET

 • Den 31 mars avslutades nyemission genom utnyttjande av utestående teckningsoptioner av serie TO2020/2022. Utnyttjandegraden uppgick till 88% och bolaget tillfördes 10,8 MSEK. Bolaget tillfördes emissionslikviden i april.
 • I mars genomfördes en förändring i bolagets ledningsgrupp genom inrättandet av en ny roll som Head of Business Support. Rollen bemannas av tidigare CFO Maria Cepero och som ny CFO tillträdde Carl-Fredrik Morander som stöttat bolaget i den finansiella rapporteringen sedan 2017.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Arbete med refinansiering av bolagets lån med DeShaw/Alantra är pågående och framgångar har nåtts under det första kvartalet 2022. Bolaget bedömer fortsatt att en refinansiering kommer att ske under det första halvåret 2022 med en betydande sänkning av bolagets finansiella kostnader, samtidigt som kassaflöde bedöms kunna frigöras för projekt- och verksamhetsutveckling. 

VD har ordet

Det har varit ett intensivt och viktigt kvartal för oss som gått i vågor lite upp och ned. Året började fortsatt påverkat av Covid-19 och framförallt Omikron som ställde till det för många resenärer. I februari såg det bättre ut och med bra väder och ökat resande såg vi hur verksamheten tog viktiga steg mot normalisering. I mars regnade det nästan varje dag, vilket påverkade försäljningen negativt. Överlag visar vi dock att vi rör oss i rätt riktning och presterar ett positivt operativt kassaflöde om 2,0 MSEK, justerat för engångsposter om 15,9 MSEK. Vårt EBITDA, justerat för tidigare värdeuppskrivningar på sålda lägenheter uppgår till 4,2 MSEK, vilket är en förbättring med hela 6,5 MSEK jämfört med 2021.

Det har varit en hög aktivitet i verksamheten under det första kvartalet som förberett oss väl inför våren och sommaren. En säsong som vi tror kommer att bli mycket gynnsam för oss där vi redan under kvartal ett lyckats hålla en hög beläggning i hotellverksamheten, samt lyckats höja priserna. Intresset för våra lägenheter i Benahavís fortsätter att vara stor och vi ser även här att vi framgångsrikt lyckas genomföra prishöjningar.

Att våra verksamhetskritiska nyckeltal utvecklas i rätt riktning gör oss än mer intressanta för lånefinansiärer. Den tidigare planen att refinansiera bolaget under det första halvåret 2022 ligger fortsatt fast och bedöms som realistisk.

Vi har nu också börjat identifiera kandidater för möjliga fastighetsförvärv att köpa och applicera vårt koncept Boho Club på som vi under de senaste åren investerat i och byggt upp just med avsikten att skala upp det till fler fastigheter. Få fastighetsbolag har den fördel som vi har att själva kunna driva och utveckla själva hotell- och restaurangdriften, som för denna typ av fastigheter är vad som skapar och bygger värde i fastigheten. Den vinst som andra fastighetsbolag delar med sig av till driftbolagen kan vi behålla själva samtidigt som risken minskar eftersom vi själva besitter all nödvändig driftkunskap och ej är beroende av tredje part. Förutom ett utstakat fokus på försäljning, kommer en nyckelfaktor till lönsamhet på koncernnivå vara att driftsätta fler anläggningar.

Vi har även intensifierat arbetet med projekt Ocean View och arbetar med en lansering så snart som möjligt. Vi har arbetat på finansieringssidan och har under kvartalet säkerställt att vi har kandidater som är intresserade av att finansiera byggnationen av projektet. Detsamma gäller för vår kvarstående tomt i Los Flamingos som vi, med anledning av de kraftiga prisökningar som skett för färdiga villor i området avser att utveckla och sedan sälja. Med en god förhoppning om starka sommarmånader hälsar jag er varmt välkomna till någon av våra anläggningar.

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08:30.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.