Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2022

Bolagets hittills bästa kvartal med ett rörelseresultat före avskrivningar om 7 556 TSEK.

Juli - september 2022

 • Det tredje kvartalet noterade en nettoomsättning om 78 385 (70 574) TSEK. Av nettoomsättningen stod lägenhetsförsäljning för 40 219 TSEK (42 095) och intäkter från rörelseverksamheten för 38 166 TSEK (28 479).
 • Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till 23 882 (32 680) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 5 222 TSEK medans investeringar i projektfastigheter ökade med 12 941 TSEK vilket förklarar försämringen av kassaflödet med 8 708 TSEK jämfört med samma period föregående år.
 • Bruttoresultatet uppgick till 8 401 (1 591) TSEK. Förbättringen kan hänföras både till ökade försäljningspriser på avyttrade fastigheter och en framgångsrik prisstrategi i bolagets operatörsverksamhet där högre priser bidragit till högre marginaler.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 7 556 (1 837) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 076 (-12 837) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (-0,25).

Januari - september 2022

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 167 355 (106 692) TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 73 367 (48 630) TSEK.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 93 988 (58 062) TSEK. 
 • Bolagets operativa kassaflöde inklusive fastighetsförsäljningar noterades till 31 057 (47 288) TSEK. Kassaflödet har under perioden påverkats av betalning av utestående köpeskilling på Centro Forestal Sueco med 15 273 TSEK och investeringar i projektfastigheter med 13 262 TSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 2 516 (-7 901) TSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 333 (-5 938) TSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -23 584 (-44 631) TSEK.
 • Resultat per aktie för 1 januari - 30 september 2022 uppgick till -0,45 (-0,86) SEK. 
 • Under perioden har totalt 24 lägenheter i bolagets lägenhetshotell i Benahavís avyttrats, vilket kan jämföras med 15 stycken under motsvarande period 2021. Vinsten efter avdrag för försäljningskostnader uppgick till 42 854 TSEK. Av vinsten har i tidigare perioder 41 935 (24 305) TSEK redovisats som ej realiserad värdeförändring. Det redovisade resultatet för tredje kvartalet uppgår därmed till 919 TSEK före skatt.
 • Redovisat eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 253 559 (250 489) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 30 september 2022 uppgick till 320 172 (292 002) TSEK motsvarande 5,55 (5,33) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital motsvarande 81 238 TSEK, samt ackumulerad ej utbetald utdelning, samt dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning om 18 587 TSEK. 

Övriga händelser under tredje kvartalet

 • Den 26 juli slutfördes förvärvet av en tomt i anslutning till Boho Club Marbella genom erläggande av slutlig köpeskilling om 0,9 MEUR. Fastigheten avses att användas för framtida expansion av Boho Clubs rumskapacitet.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • I september påbörjades renovering av 10 nya bungalows på fastigheten där Boho Club är verksamt. Dessa nya bungalows beräknas vara färdigställda i april 2023 och utökar då kapaciteten på Boho Club från 30 till 40 rum vilket skapar förutsättning för en fortsatt intäktsökning med hög bruttomarginal i operatörsverksamheten.

VD har ordet

Siffrorna visar att vi nu helt klart är på rätt väg. Vi gör vårt bästa kvartal någonsin med ett resultat för perioden som är hela 18,9 MSEK bättre än motsvarande period 2021. Det är en konsekvens av ökad försäljning men även minskade finansieringskostnader och högre bruttomarginaler. Det i sin tur är ett resultat av att vi lyckats öka våra priser i högre utsträckning än vad våra kostnader har ökat till följd av en rusande inflation.

Det är dock andra variabler som glädjer mig än mer just nu. Det är det fina momentum som vi befinner oss i rent operationellt. Efter ett antal organisationsförändringar de senaste månaderna ser vi en ökad jämnhet i vår leverans till kunden, vilket har gjort att vi även in i det fjärde kvartalet fortsätter att leverera bra försäljningssiffror i såväl operatörsverksamheten som i bostadsförsäljningen. Att i hotell- och restaurangverksamheten minska säsongsvariationen är en prioritet för oss eftersom det möjliggör att träna, behålla och arbeta med samma team året runt, vilket i sin tur ger en mer kvalitativ produkt, fler gäster och högre priser. Vi mäter sedan sex månader tillbaka kundnöjdhet ur flera avseenden och kan konstatera att även dessa resultat rör sig i rätt riktning. Vi är på rätt väg även här men är långt ifrån nöjda. Vi har bara börjat och jobbar stenhårt för att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga.

Det aktuella världsläget med stora geopolitiska risker, inflation, recessionsförväntningar och på det centralbanker som fortsätter att höja räntor i rask takt, gör att vi lever i en delvis upp-och-nervänd värld ur ett rent makroekonomiskt perspektiv. Få, om någon, trodde på det scenario som vi de senaste åren gått igenom med Covid, eller den situation med krig i Europa som vi lever i just nu. Även om verksamheten idag, trots alla svårigheter, börjar ta fart på allvar, ser vi med tillförsikt på den närmsta framtiden och har stor respekt för de effekter hög inflation tillsammans med kraftigt högre räntor har på människors vilja att konsumera och investera. Det kan komma att påverka såväl vår bostadsförsäljning som vår operatörsverksamhet framöver.

Oavsett i vilken utsträckning det sker och hur framtiden utvecklas är en revidering av vår nuvarande kapitalstruktur befogad och välbehövlig. Vi öppnade hotellet på Boho Club den 15 december 2019 och i mars 2020 tvingades vi stänga ned. Bankerna drog sig tillbaka och vår tänkta finansiering uteblev. Vi hittade lösningar och en väg framåt men tvingades ställa in utdelningen på preferensaktierna. Covid har orsakat oerhört mycket sorg och smärta i världen, framförallt för alla de som mist livet, förlorat anhöriga eller som nu fortsatt lider av sviterna av denna sjukdom. Många företag och affärsverksamheter har gått under eller har tagit lån som nu ska betalas i takt med att räntor stiger. Många bolag kommer inte att klara detta. Vi tillhör inte den kategorin men även vi måste se tillbaka med respekt på hur Covid påverkat oss i grunden. En försiktig beräkning visar att ökade finansieringskostnader och förluster, på grund av att Covid lamslog vår verksamhet, har påverkat kassaflödet negativt med 80 MSEK under 2020–2021. Det motsvarar 28% av våra räntebärande skulder.

Hotellfastighetsägare som saknar en kunnig och kompetent operatör kommer att få det svårt och tvingas till förändringar eller fastighetsförsäljningar. För oss är det viktigt att då finnas där och ta tillvara på dessa möjligheter. För att göra det, och för att vi på allvar ska få fart på verksamheten efter de senaste två årens marknadsmässiga utmaningar, fordras dock en strategiskt korrekt kapitalstruktur som komplement till vår kompetens inom drift- och utveckling.

Ovan nämnda kostnader, samt behovet att hitta en långsiktigt hållbar balans i det finansiella kassaflödet även efter nuvarande bostadsprojekt har sålts, innebär att någon åtgärd för att minska utestående preferensaktieskuld sannolikt kommer att behövas genomföras. I slutet av september fattade styrelsen beslut om att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier. Detta på grund ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar. Samtidigt inleddes en process för att utvärdera ett erbjudande om ett frivilligt inlösenprogram för preferensaktien, samt en analys av bolagets behov att omstrukturera sin nuvarande kapitalstruktur där preferensaktier utgör en betydande del. Analysen pågår och vi avser att ge mer information så snart som möjligt.

Marcus Johansson Prakt
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 08:30.

Vid eventuella frågor:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 30 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Prenumerera

Media

Media