Quartiers Properties – Halvårssrapport för januari – juni 2017

Report this content

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) offentliggör idag Bolagets halvårsrapport för perioden januari-juni 2017.

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättning uppgår till 5 232 (128) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgår till -4 419 (25 575) TSEK.
 • Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till 0 (34 866) TSEK. Ingen extern värdering av fastighetsbeståndet har genomförts.
 • Resultat efter skatt uppgår till -7 588 (15 499) TSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till -0,28 SEK (0,82 SEK). Resultatet har påverkats negativt av en nedskrivning av bolagets aktieinnehav i den spanska banken Banco Popular med 1 070 TSEK.
 • Eget kapital uppgår till 270 043 (115 264).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • Bolaget ingick i februari 2017 ett avtal om förvärv av del av ett villaprojekt i Marbella. Köpeskillingen uppgår till 1,1 MEUR.
 • Bolaget genomförde under maj 2017 en övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget ca 151,4 MSEK.
 • Bolagets stamaktie och preferensaktie upptogs den 21 juni 2017 till handel på Nasdaq First North.
 • Bolaget tillträde den 30 juni 2017 tre fastigheter benämnda såsom Centro Forestal Sueco på Golden Mile i Marbella. Köpeskillingen uppgår totalt till 13,5 MEUR.
 • Bolaget påbörjade i maj byggnationen av projekt Gran Vista.

Övriga upplysningar

 • Bolagets operatör för uthyrning av de 99 lägenheterna i Hacienda de Cifuentes har bedrivit uthyrningsverksamhet under hela det första halvåret. Operatörens första högsäsong genomförs nu med en hitintills positiv utveckling. Att verksamheten nu är driftsatt bedöms framöver kunna generera värdetillväxt i förvaltningssegmentet i enlighet med bolagets plan.
 • Den 20 juli 2017 avgick Andreas Bonnier från styrelsen.
 • I augusti öppnade bolaget ett kontor i Marbella.

VD har ordet 

Första halvåret 2017 har varit en synnerligen intensiv period för Quartiers – på flera sätt. Vi har antagit en ny affärsmodell med en tydlig inriktning på fastighetsutveckling där Quartiers är positionerad mellan den stora investeringsfonden och den lokala byggaren. Vi har fortsatt att förstärka organisationen i takt med att portföljen byggs ut och kommer att utöka denna med flera erfarna medarbetare både i Spanien och i Sverige under de kommande tolv månaderna. Under andra kvartalet genomförde vi en lyckad företrädesemission som blev övertecknad med 234 % och som tillförde bolaget 151,4 MSEK samtidigt som vi bytte lista till Nasdaq First North. Parallellt tillträdde vi 36 000 kvm på attraktiva Centro Forestal där vi nu arbetar vidare och intensifierar vår plan med att bygga ett Lifestyle hotell på två utav tomterna. Vi har kort sagt växlat upp Quartiers verksamhet till en ny nivå.

Quartiers har hittat sin nisch – ett svenskt fastighetsbolag som bygger fastigheter i Spanien och ett bolag på börsen. Vi är inriktade på fastighetsutveckling med primärt fokus på utveckling och försäljning, samt förvaltning av bostadsfastigheter. En kombination av förvaltning och utveckling skapar en stabil grund i bolaget och möjliggör samtidigt en snabbväxande expansionstakt. För halvåret kan vi rapportera en väl genomförd och lyckad företrädesemission som tillförde bolaget ca 151,4 MSEK och drygt 400 nya aktieägare. Den 21 juni togs vår stamaktie och preferensaktie upp till handel på Nasdaq First North.

Verksamheten vid förvaltningsfastigheten Hacienda de Cifuentes har nu kommit igång. Det första halvåret har dock belastats med fastighetskostnader av engångskaraktär. Sommaren utvecklas dock väl med ett ökat antal gäster och positiva kundrecensioner. Att verksamheten på anläggningen nu är fullt operativ bedöms även framöver bidra till en fortsatt positiv värdeutveckling i förvaltningsfastigheten.

I början av året förvärvade vi ett mindre villaprojekt och under andra kvartalet påbörjades projekt Gran Vista, fas 1 med byggnation och färdigställande av 12 lägenheter där alla kommer att ha en genomgående hög kvalité, både i materialval och inredning. Under andra kvartalet påbörjades projekteringen av Ocean View där vi bedömer potentialen för det fullständiga projektet till cirka 60 bostäder med tillhörande grönområden och serviceytor.

Den 30 juni tillträdde vi 36 000 kvm på attraktiva Golden Mile i Marbella. Ett förvärv som vi bedömer har en stor potential redan idag, samt än mer när den nya detaljplanen är färdig. Marknaden och efterfrågan på hotell är stor och det råder en brist på Lifestyle- och boutiquehotell i regionen.

Hotellprojektet på Centro Forestal, även benämnt som The Foundation Hotel, stärker vår strategi inom förvaltningsfastigheter där vi identifierar fastigheter med utvecklingspotential och förädlar dessa till högkvalitativa produkter med hög servicenivå och design.

Forestal Residential står redo i väntan på den nya detaljplanen i Marbella och bedöms bli ett mycket lönsamt utvecklingsprojekt med fokus på villor och town houses inom lyxsegmentet. Vi arbetar proaktivt gentemot Marbella kommun för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en lyckad utveckling.

Aktiviteten och efterfrågan på marknaden är fortsatt mycket hög. Det råder en stor efterfrågan på nybyggda och moderna bostäder och det är en fortsatt lågräntemiljö där bankerna har tydliga direktiv om avyttring av befintliga fastighetsbestånd. Detta sammantaget med att vi stärker och utökar vår organisation möjliggör en fortsatt expansion som vi ska dra nytta av.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 11:20.

Länk till rapporten: Halvårsrapport 2017


Prenumerera