Quartiers Properties förvärvar två byggklara tomter i Los Flamingos och genomför riktad emission av preferensaktier

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har beslutat att förvärva två stycken villatomter i villaområdet Los Flamingos i Benahavis kommun. Det underliggande värdet på tomterna uppgår till 1,6 MEUR. Transaktionen görs i bolagsform genom att Quartiers förvärvar samtliga aktier i Wecap Spain S.L (”Wecap”). I samband med förvärvet övertar Quartiers Wecaps banklån, samt återbetalar ett lån till säljaren om cirka 330 000 EUR. Köpeskilling för samtliga aktier i Wecap uppgår till cirka 702 000 EUR. Aktierna i Wecap förvärvas genom emission av nya preferensaktier. Därtill har säljaren ingått teckningsförbindelse om att teckna ytterligare 475 000 preferensaktier mot kontant betalning. Quartiers bedömer att byggnation och försäljning av villorna kommer att ta 1-2 år och uppskattar Quartiers årliga avkastningen från affären till mellan 35 och 40 procent.

Säljaren kommer att finansiera byggkostnaden av villorna och erhåller för det en tilläggsköpeskilling baserat på projektvinsten. Tilläggsköpeskillingen beräknas som 50% av vinsten i projektet efter avräkning av Quartiers kostnad för att förvärva aktierna i Wecap, samt efter återbetalning av Wecaps samtliga lån.

Styrelsen har beslutat om emissionen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman och som registrerades hos Bolagsverket den 4 juni 2018. Totalt kommer Bolaget att emittera 1 194 547 nya preferensaktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om 29 864 SEK. Bolaget kommer snarast att färdigställa resterande emissionsadministration och registrera emissionen hos Bolagsverket.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 10,0 SEK per preferensaktie motsvarande en total emissionslikvid om 
11 945 470 SEK. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde såsom dem handlas på Nasdaq First North och motsvarar en premie om 1,4 procent jämfört med den vägda genomsnittskursen under de 30 senaste handelsdagarna. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer säljaren Bernhard von der Osten-Sacken. 

Innan emissionen finns det totalt 54 542 966 aktier i Bolaget fördelat på 6 080 070 preferensaktier och 48 462 896 stamaktier. Antalet röster i Bolaget uppgår innan emissionen till 490 709 030 stycken. I och med emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 55 737 513 stycken fördelat på 7 274 617 preferensaktier och 48 462 896 stamaktier. Antalet röster kommer att öka till 491 903 577 stycken. Emissionen innebär en utspädningseffekt om upp till 2,1 procent av antalet utestående aktier i Bolaget och maximalt 0,2 procent av antalet röster i Bolaget.

De preferensaktier som emitteras utgör samma serie som idag är upptagna för handel på Nasdaq First North i Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, tf. verkställande direktör
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2018 kl. 14:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar