Quartiers Properties genomför riktad emission av preferensaktier om 20,0 MSEK

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman och som registrerades hos Bolagsverket den 30 maj 2017 beslutat om en riktad nyemission om totalt 2 000 000 preferensaktier. Quartiers Properties har erhållit teckningsförbindelser för hela emissionsbeloppet och kommer snarast att färdigställa resterande emissionsadministration och registrera emissionen hos Bolagsverket.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 10,0 SEK per preferensaktie motsvarande en total emissionslikvid om 20,0 MSEK. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde såsom dem handlas på Nasdaq First North och motsvarar en rabatt om 0,4 procent jämfört med den vägda genomsnittskursen under de 30 senaste handelsdagarna. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer av styrelsen utvalda investerare och Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från Bernt Lundberg Fastighets AB (avseende 50 000 preferensaktier), BOSMAC Invest AB (avseende 250 000 preferensaktier), Carl Rosenblad (avseende 50 000 preferensaktier), Jörns Bullmarknad AB (avseende 50 000 preferensaktier), LMK Forward AB (avseende 1 000 000 preferensaktier), Mangold Fondkommission AB (avseende 350 000 preferensaktier), Mats Invest AB (avseende 200 000 preferensaktier) och Pär Lundberg (avseende 50 000 preferensaktier).

Innan emissionen finns det totalt 52 542 966 aktier i Bolaget fördelat på 4 080 070 preferensaktier och 48 462 896 stamaktier. Antalet röster i Bolaget uppgår innan emissionen till 488 709 030 stycken. I och med emissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 54 542 966 stycken fördelat på 6 080 070 preferensaktier och 48 462 896 stamaktier. Antalet röster kan komma att öka till 490 709 030 stycken. Emissionen innebär en utspädningseffekt om upp till 3,7 procent av antalet utestående aktier i Bolaget och maximalt 0,4 procent av antalet röster i Bolaget.

Bolaget genomför emissionen för att stärka kassan och fortsätta investera i de pågående projekten Gran Vista och The Foundation Hotel. På grund av emissionens relativt begränsade omfattning samt den tid och de kostnader en företrädesemission innebär har styrelsen valt att fatta beslut om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolaget ska i preferensaktieemissionen emittera högst 2 000 000 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 50 000,00 SEK. De preferensaktier som emitteras utgör samma serie som idag är upptagna för handel på Nasdaq First North i Stockholm. Samtliga preferensaktier som tecknas i emissionen ska betalas kontant.

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med den riktade emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Katri Lind, verkställande direktör
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 december 2017 kl. 16:15.

Prenumerera

Dokument & länkar