• news.cision.com/
  • Quartiers Properties AB/
  • Quartiers Properties offentliggör en informationsbroschyr i samband med pågående företrädesemission och publicerar nytt bedömt substansvärde om 8,46 SEK per stamaktie

Quartiers Properties offentliggör en informationsbroschyr i samband med pågående företrädesemission och publicerar nytt bedömt substansvärde om 8,46 SEK per stamaktie

Report this content

Styrelsen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) publicerar härmed informationsbroschyren i samband med pågående företrädesemission av preferensaktier. Broschyren innehåller preliminära resultatsiffror för perioden januari till november 2019 vilket tillsammans med årets värdeförändringar ger ett nytt bedömt susbansvärde per ordinarie aktie om 8,46 SEK, motsvarande en substansrabatt om 41,4% givet gårdagens stängningskurs för stamaktien. Bolaget meddelar samtidigt att hotell Boho Club öppnar officiellt den 15 december 2019. Broschyren finns bifogad i detta pressmeddelande och kommer att finnas tillgänglig att ladda ner på Bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

VD har ordet

Innan vi summerar 2019 och stänger böckerna för året är det alltså dags för en företrädesemission av preferensaktier där vi hoppas att så många som möjligt av våra aktieägare kommer att deltaga. Vi har gjort stora framsteg under året vilket ger goda förutsättningar för att 2020 kommer att bli ett ännu bättre år, och likväl ett mycket viktigt år för oss med fokus på att optimera driften av våra avkastande fastigheter, refinansiera skuldsidan i balansräkningen samt lansera projekt Ocean View med 60 nya premiumlägenheter. 

Under de senaste två åren har vi förutom att utveckla vår fastighetsportfölj, som under tvåårsperioden vuxit med 56 % i värde, även stärkt vår organisation, samt etablerat ett brett nätverk av finansiärer på den spanska finansmarknaden. Det nätverket har möjliggjort inte mindre än cirka 150 MSEK i finansiering utanför aktiemarknaden och viktiga investeringar i vårt fastighetsbestånd. Dessa investeringar har i sin tur bidragit till försäljningsintäkter från vårt fastighetsutvecklingssegment samt gjort det möjligt att renovera och driftsätta Boho Club. Med ett större fastighetsbestånd av kassaflödesgenererande fastigheter kan vi nu tala med internationella aktörer på lånesidan och har nyligen startat en process med rådgivningsbolaget JLL (Jones Lang LaSalle) i London för att refinansiera Bolagets skuldsida med en struktur som främjar tillväxt och långsiktighet. Framförallt vill vi förbättra våra befintliga amorteringsvillkor eftersom spanska banker för närvarande kräver full amortering av kapitalet på 12-15 år, oberoende aktuell lånegrad. Den nya strukturen som vi arbetar på syftar således på att förbättra vårt finansiella kassaflöde och möjliggöra nya investeringar istället för att amortera kraftigt till banken. I den tänkta strukturen passar preferensaktier väl in som ett komplement så länge vi ser till att våra investeringar över tid tjänar tillräckligt med pengar för att täcka våra finansieringskostnader och ge pengar tillbaka våra stamaktieägare. 

Jag kommer själv att deltaga i emissionen och har fått indikerat av ett antal storägare att dessa tillsammans väntas teckna för cirka halva emissionsbeloppet. Det är glädjande och jag, tillsammans med styrelsen, ser fram emot god uppslutning även från våra drygt 1 000 övriga aktieägare. 

Med ett händelserikt 2019 i ryggen går vi nu stärkta in i 2020 och hoppas på ert fortsatta förtroende som aktieägare i Quartiers Properties. 

Med vänliga hälsningar

Marcus Johansson Prakt, VD

Preliminär tidsplan i emissionen

Avstämningsdag för aktieägarna: 11 december 2019

Informationsbroschyr/erbjudandehandling tillgänglig på Bolagets hemsida: 12 december 2019

Teckningsperiod inleds: 13 december 2019

Handel med teckningsrätter och BTA inleds: 13 december 2019

Sista dag för handel med teckningsrätter: 2 januari 2020

Teckningsperioden avslutas: 7 januari 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 8 januari 2020

Likviddag för aktier tecknade utan företräde: 13 januari 2020                       

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och Advokatfirman Wåhlin är legal rådgivare.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

__________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 11:50.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Prenumerera

Media

Media