Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Report this content

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras och att motsvarande antal stamaktier kommer att emitteras tillsammans med 6 583 248 teckningsoptioner. 

Acceptgraden i Erbjudandet motsvarar 32,7% av antalet utestående preferensaktier i Bolaget.

Som en följd av de inlösta preferensaktierna ökar Bolagets substansvärde relaterat till stamaktierna, allt annat lika, med 39 499 488 kronor. Bolagets finansiella ställning stärks ytterligare av utfallet genom att utdelningarna på preferensaktierna minskar med drygt tre miljoner kronor om året. 

Stamaktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market när de har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 37 2020. Bolaget kommer att ansöka om att uppta teckningsoptionerna till handel och givet att Nasdaqs krav för handel uppfylls, beräknas handel kunna inledas tidigast i vecka 38 2020. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties 

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar