Quartiers Properties tillträder 36 000 kvadratmeter mark på attraktiva Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt tre fastigheter benämnda såsom Centro Forestal Sueco. Fastigheterna, med tillhörande byggnader, är belägna på attraktiva Golden Mile i Marbella där Bolaget avser att utveckla ett så kallat lifestylehotell, samt villor och town houses. Förvärvet av Centro Forestal Sueco pressmeddelades den 17 november 2016. Säljare är Stiftelsen centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin (”Säljaren”). En del av köpeskillingen, tio procent, är villkorad av utfallet i den nya detaljplanen i Marbella. Andreas Bonnier har som säkerhet för denna eventuella betalning ingått ett personligt proprieborgensåtagande och för det erhållit pant i samtliga aktier i Quartiers Properties helägda dotterbolag CFS Residential Property S.L.

Förvärvet genomförs av Quartiers Properties helägda dotterbolag CFS Residential Property S.L och CFS Marbella Hotel Property S.L.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till totalt 13,50 MEUR, varav 4,10 MEUR fördelas på CFS Residential Property S.L, för förvärv av en fastighet, och 9,40 MEUR fördelas på CFS Marbella Hotel Property S.L, för förvärv av resterande två fastigheter. Den 8 mars 2017 betalades tio procent av den totala köpeskillingen genom att handpenning erlades av CFS Marbella Hotel Property S.L och CFS Residential Property S.L. Idag, i samband med tillträdet, erlades 80 procent av köpeskillingen motsvarande 10,80 MEUR. Resterande tio procent, motsvarande 1,35 MEUR, ska betalas i samband med att den nya detaljplanen fastslås (”den Uppskjutna Betalningen”). För det fall antalet byggrätter i den nya detaljplanen är färre än antalet byggrätter i den upphävda detaljplanen i Marbella kan de resterande tio procenten av köpeskillingen komma att justeras ner.

Som säkerhet för den Uppskjutna Betalningen har Säljaren krävt extern säkerhet. Andreas Bonnier (styrelseledamot och indirekt största ägare i Bolaget genom Egonomics AB) har därför lämnat ett personligt proprieborgensåtagande. Eftersom borgensåtagandet ställts av Andreas Bonnier i Bolagets intresse var det en förutsättning för Andreas Bonniers ställande av borgensåtagandet att Andreas Bonnier i sin tur erhöll godtagbar säkerhet. Avtal har därför ingåtts enligt vilket Bolaget åtar sig att hålla Andreas Bonnier skadelös i det fall borgensåtagandet tas i anspråk. Som säkerhet för Bolagets skadelöshetsåtagande kommer Andreas Bonnier erhålla pant i samtliga aktier i dotterbolaget CFS Residential Property S.L. CFS Residential Property S.L är ett nystartat dotterbolag utan andra tillgångar som grundades för att förvärva en av fastigheterna i köpet av Centro Forestal Sueco.

Betalning har erlagts genom kontant betalning och Bolaget arbetar som planerat vidare för att finansiera del av förvärvet via bankfinansiering.

Verkställande direktör

Katri Lind
E-post: katri.lind@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 252 58 13

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Marcus Johansson Prakt, CFO

E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72 018 59 98

Kort om Bolaget

Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50.

_____________________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl. 14:10.

Prenumerera

Dokument & länkar