BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern som tillsammans med dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB bedriver verksamhet inom forskning och utveckling samt kommersialisering av läkemedel baserat på en proprietär plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på en bolagets unika patentsökta teknologiplattform.

Bolagets aktie är noterat på Spotlight Stockmarket (f.d. AktieTorget) sedan 29 mars 2017. Koncernen startade sin nya verksamhetsinriktning efter årsstämman 29 mars 2017 och redovisade siffror i resultaträkningen för 2017 avser den nya koncernens verksamhet från 29 mars till 31 december. Jämförelsesiffror inom parentes i moderföretaget avser räkenskaper från föregående år.

Fjärde kvartalet 2018

Koncernen

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 886 (-1 054) KSEK
 • Räntekostnaderna uppgick till -143 (-206) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6 029 (-1 260) KSEK

Moderföretaget

 • Rörelseresultatet uppgick till -157 (-296) KSEK liksom rörelsekostnaderna.
 • Under fjärde kvartalet 2018 var aktiviteten i moderföretaget relativt låg

År 2018 i korthet

Koncernen

 • Nettoomsättning för helåret 2018 uppgick till 0 KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 502 (-3 877) KSEK
 • Villkoren för lån om 3,0 MSEK har omförhandlats med långivarna och sänkte räntekostnader med knappt 200 KSEK under 2018. I september togs upp ytterligare ett lån från Almi på 1 000 KSEK.
 • Räntekostnader för perioden uppgick till -550 (-591) KSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12 502 (-4 468) KSEK
 • Likvida medel i koncernen uppgick till 2 882 (5 863) KSEK

Moderföretaget

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 496 (-908) KSEK
 • Under 2018 har QuiaPEG arbetat med att säkra fortsatt finansiering. I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 210 (2 834) KSEK
 • Det noterade företaget bedriver sin nuvarande verksamhet utifrån ägande och förvaltning av dotterföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB
 • Resultat per genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till -0,44 SEK.

Verksamhetsåret 2018

Verksamheten har varit inriktad på utveckling, patenteringsarbete och affärsutveckling. Under året har tre patentansökningar lämnats in och fyra patent godkänts varav tre i USA och ett i Europa. QuiaPEG har erhållit positiva pre-kliniska resultat i utvecklingsarbetet av QPG-1029, peg-liraglutid som är en långtidsverkande version av det godkända läkemedlet liraglutid, och arbetet fortsätter enligt plan. I mars ingick företaget ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech som ger goda förutsättningar för den fortsatta kommersialiseringen. Under sista kvartalet undertecknades ett Material Transfer Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag för utvärdering av QPG-1029. Därutöver erhölls en beställning på Uni-Qleaver® reagenser från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen.

I slutet av april säkerställde moderföretaget QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB finansiering via en riktad nyemission på 10,5 MSEK till den nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V.

VD kommentar

Det senaste året har varit framgångsrikt och präglats av ett högt tempo. När vi nu vänder blad och går in i 2019 kan vi konstatera att vi står starka, både utvecklingsmässigt och finansiellt, och är väl förberedda inför de spännande och värdedrivande milstolpar som ligger framför oss.

För att stärka den finansiella situationen genomfördes i början av 2019 en riktad nyemission till några befintliga aktieägare, bl.a. den holländska investeraren Nyenburgh. Detta styrkebesked visar att tilltron till bolaget och dess inriktning är stor. Vi tog in 7 MSEK i samband med nyemissionen av aktier och teckningsoptioner. Förhoppningsvis tillförs bolaget ytterligare 7 MSEK under oktober månad i samband med lösen av dessa teckningsoptioner.

Det tillkomna kapitalet tillsammans med befintlig kassa gör att vi kan gå vidare som planerat med våra värdeskapande aktiviteter, som främst är affärsutveckling, försäljning av licenser till teknologiplattformen Uni-Qleaver® och utveckling av vårt första läkemedelsprojekt, PEG-liraglutid, QPG-1029, som är en förbättrad version av originalläkemedlet liraglutid.

Av alla positiva händelser som inträffade under förra året vill vi särskilt framhålla följande.

Under våren undertecknades ett licens- och kommersialiseringsavtal med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech. Samarbetet med SinoPEG utvecklas väl, bl.a. deltog vi tillsammans med SinoPEG i deras utställningsmonter vid PEGs Summit i Boston i maj och vid den stora branschmässan CpHI i Madrid i början av oktober. Samarbetet med SinoPEG har genererat ett antal seriöst intresserade potentiella licenstagare som bearbetas kontinuerligt.

Vidare lämnade vi in en patentansökan avseende frisättningsbar pegylering, som går under varumärket Uni-Qleaver®, under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar. Bolaget har nu åtta beviljade patent och ett antal patentansökningar, dvs vi har, enligt vår mening, en stabil och växande patentportfölj.

Under senhösten valde vi vårt första läkemedelsprojekt, QPG-1029, som är en förbättrad version av originalläkemedlet liraglutid. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för patienter. Marknadspotentialen för en framtida produkt såsom QPG-1029 bedöms som mycket god.

En annan viktig händelse under slutet av förra året var att vi undertecknade ett Material Transfer Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag rörande QPG-1029. Utvärderingen har nyligen påbörjats och vi inväntar resultaten under utvärderingsperioden.

Vidare fick vi under slutet av förra året en beställning på reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen. Även här blir det spännande att invänta resultaten från utvärderingen.

Som nämndes inledningsvis, driver vi nu utvecklingen av QPG-1029 vidare med fortsatta pre-kliniska försök för att sammanställa ett pre-kliniskt paket samtidigt som affärsutvecklingsaktiviteterna bedrivs tillsammans med SinoPEG. Den goda utvecklingen för QuiaPEG under förra året har fortsatt under inledningen av 2019. Vi ser framtiden an med tillförsikt!

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Väsentliga händelser för rapportperioden

 •  Den resterande delen av brygglånet, som upptogs i mars 2017 i samband med det omvända förvärvet av Lucent Oil AB (publ) och bolagets listning på AktieTorget, ca 3 MSEK, omförhandlades till bättre villkor. Bolaget har genom överenskommelse med långivarna omförhandlat villkoren som innebär att återstoden, ca 3 MSEK, ska återbetalas senast den 31 december 2018 istället för den 31 mars. Den årliga räntesatsen, som tidigare var 16,2 %, har förhandlats ner till 12 % på årsbasis.
 •  Bolaget erhöll positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt medelstort läkemedelsbolag. Syftet med arbetet har varit att med QuiaPEGs patentskyddade, teknologiska plattform som bas utveckla en klyvbar kombination av ett läkemedel (peptid) som skulle ha en ökad halveringstid, dvs färre injektioner men bibehållen klinisk effekt. Resultatet visade på att läkemedlet frisätts från konjugatet på ett kontrollerat sätt över tid.
 •  Ett patent beviljades i USA.
 •  Varumärket Uni-Qleaver® registrerades i EU. 
 •  Ett licens- och kommersialiseringsavtal undertecknades med kinesiska Xiamen SinoPEG Biotech. En patentansökan avseende frisättningsbar pegylering under varumärket Uni-Qleaver® lämnades in under mars 2018 tillsammans med två andra patentansökningar.
 •  I slutet av april beslutade QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner till nederländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Nyemissionen av aktier innefattade en teckningslikvid om 10,5 MSEK och upp till ytterligare 21 MSEK via ett optionsprogram, för mer information, se nedan under ”Väsentliga händelser efter rapportperioden”. 
 •  Bolagets första patent för Europa beviljades.
 •  Vid ordinarie bolagsstämma den 23 juni beslutades att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till styrelsesuppleant omvaldes Johan von Kantzow. Steen Kroyer utsågs till styrelsens ordförande.
 •  Vid extra bolagsstämma den 29 juni beslutades om att införa ett incitamentsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner avseende aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB till det helägda dotterbolaget QuiaPEG Pharmaceuticals AB samt att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.                                                                          
 •  Den 20 juli registrerades emission av teckningsoptioner i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Vid styrelsemöte i bolaget den 26 april 2018 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om emission av 6 000 000 teckningsoptioner utan vederlag till den holländska investerargruppen Nyenburgh Holding B.V. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie i QuiaPEG med ett kvotvärde om 0,90 kronor, innebärande att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 400 000 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna genom teckning av högst 6 000 000 nya aktier. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med dagen för utgivande av teckningsoptionerna till och med den 30 april 2021. Teckningskursen per aktie uppgår till 3,50 kronor.
 •  I augusti erhölls s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i USA
 •  Totalt 600 000 teckningsoptioner i incitamentsprogrammet överläts i september till ledande befattningshavare varav Bolagets VD Marcus Bosson förvärvar 500 000 teckningsoptioner och den nyckelanställda Christian Sund förvärvar 100 000 teckningsoptioner.
 •  Under september inlämnades en ny patentansökan i USA.
 •  I oktober erhöll Bolaget s.k. ”Notice of Allowance” om beviljande av patent i USA.
 •  Ytterligare teckningsoptioner i incitamentsprogram överläts i oktober till ledande befattningshavare och nyckelpersoner varav Steen Krøyer (styrelsens ordförande) – 210 000 teckningsoptioner, Lars Linzander (styrelseledamot) – 60 000 teckningsoptioner, Jonas Jarvius (styrelseledamot) – 20 000 teckningsoptioner, Christian Krog-Jensen (styrelseledamot) – 20 000 teckningsoptioner, Jim Van Alstine (konsult i roll som vetenskaplig rådgivare, huvudsakligen patent) – 30 000 teckningsoptioner, Vidar Wendel Hansen (konsult i roll som Chief Medical Officer) – 30 000 teckningsoptioner, Mats Reslow (konsult i roll som Project Manager) – 30 000 teckningsoptioner.
 •  I november valde bolaget, efter att ha erhållit positiva pre-kliniska försöksresultat, sitt första läkemedelsprojekt, peg-liraglutid (QPG-1029), som har s.k. block-buster potential inom indikationerna diabetes och övervikt.
 •  I december undertecknade QuiaPEG ett Material Transfer Agreement (MTA) med ett asiatiskt läkemedelsbolag avseende läkemedelsprojektet QPG-1029 (peg-liraglutid).
 •  Under december erhölls en första beställning på aktiverade PEGs (reagens), som baseras på Uni-Qleaver® plattformen från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 •  En riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner genomfördes i mitten av februari. Emissionen tillförde Bolaget 7 000 KSEK. Teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag och har en löptid om nio månader. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Bolaget tillföras ytterligare 7 000 KSEK.

KOMMENTARER TILL UTVECKLING AV KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING

Under 2018 har arbetet inom utvecklingsprojekten fortsatt i samma takt som planerats. Aktiverade patentutgifter har aktiverats med 3 377 KSEK (2 281) KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till 14 879 KSEK varav personalkostnaderna var 5 223 (2 651) KSEK.

Räntekostnader för lån uppgick till 550 KSEK vilket var minskning med 41 KSEK jämfört med 2017 efter omläggning av kortfristiga lånen. Låneperioden är tolv månader 2018 jämfört med 8,5 månader föregående år. Periodens resultat blev -12 052 (-4 468) KSEK.

För att bättre motsvara rådande branschpraxis har styrelsen beslutat att byta redovisningsprincip från att aktivera utvecklingskostnader till att kostnadsföra desamma för innevarande år och de två föregående räkenskapsåren, 2017 och 2016. Detta har påverkat årets resultat med -3 321 KSEK och eget kapital med -3 858 KSEK från tidigare år.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 392 KSEK.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3 377 KSEK och investeringar i materiella anläggningstillgångar var 167 KSEK.

Lånet som upptogs september 2017 från Almi Företagspartner AB påbörjades i mars 2018 att amorteras ned och lånet har minskat med 463 KSEK till 2 037 KSEK. Ett nytt lån från Almi Företagspartner AB på 1 000 KSEK togs i september månad.

En nyemission genomfördes i maj som inbringade netto 10 418 KSEK efter avdrag för tillhörande kostnader. Årets kassaflöde uppgick till -2 981 KSEK och de likvida medlen till 2 882 KSEK.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har granskats av företagets revisor.

Aktien

 •  Lucent Oil var sedan juni 2005 noterat på Aktietorget. Ny noteringsprocess avseende den nya verksamheten i företaget avslutades 28 april 2017. Aktiekapitalet i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB uppgick då till 18 917 311 kr fördelat på 21 019 234 aktier med ett kvotvärde på 0,90 kr per aktie.
 •  I november 2017 genomfördes en riktad nyemission som utökade antalet med 1 621 621 aktier till 22 640 855 med samma kvotvärde som tidigare.
 •  Vid riktade nyemissionen i slutet av april 2018 utökades antalet aktier med 6 000 000 aktier till totalt 28 640 855 med samma kvotvärde som tidigare.
 •  Alla aktier har lika rösträtt och lika rätt till del i företagets vinst och tillgångar. Aktien handlas på Spotlight Stockmarket under QUIA, ISIN-nummer SE0001384850.

Årsstämma 2019

Årsstämman kommer att äga rum den 29 maj 2019 kl.10.00.

Förslag till utdelning

Med hänsyn till bolagets resultat, finansiella ställning och behov av kapital till tillväxt, föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisning 2018

Årsredovisningen 2018 kommer att publiceras 8 maj 2019 och finnas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Nästa rapport

Årsredovisning för 2018 publiceras 8 maj 2019.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53      e-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                      www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, 2019.

Kvartalsredogörelse för januari - mars 2019 publiceras 24 maj 2019.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera