Del av brygglån återbetalas med del av inflytande emissionslikvid

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har beslutat att återbetala del av de brygglån som lämnades Bolaget under noteringsprocessen.

I samband med noteringsprocessen av Bolaget erhöll Bolaget brygglån om 5 miljoner kronor från fyra långivare. Bolaget äger rätt till förtida lösen av samtliga lämnade brygglån.

Styrelsen i Bolaget beslutade den 31 oktober 2017 om en riktad nyemission som fulltecknades. Bolaget har beslutat att använda del av emissionslikviden för att lösa del av brygglånen i förtid.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson 

Verkställande direktör 

Tel: +46 (0) 70 693 12 53 

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, klockan 08:30.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar