KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2018 kl. 10.00 hos MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 12 juni 2018,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB ”QuiaPEG årsstämma 2018”, Virdings Allé 32 B, 754 54 Uppsala eller per e-post till info@quiapeg.com senast den 12 juni 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per den 12 juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)                   Stämman öppnas;

2)                   Val av ordförande vid årsstämman;

3)                   Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)                   Val av en eller två justeringsmän;

5)                   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)                   Godkännande av dagordning;

7)                   Anförande av verkställande direktören;

8)                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

9)                   Beslut om:

a)                   fastställande av resultat- och balansräkning;

b)                   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)                   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

10)                 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

11)                 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12)                 Val av styrelse, valberedning samt revisor; 

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter: omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander och Anders Vedin samt nyval av Christian Krog-Jensen och Steen Kroyer. Till suppleant föreslås omval av Johan von Kantzow.

Till styrelsens ordförande föreslås Steen Kroyer (nyval).

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Margareta Kleberg.

13)                 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning;

14)                 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan;

15)                 Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB;

16)                 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

17)                 Stämmans avslutande.

Årsredovisning och övriga handlingar

Förslagen till beslut under punkterna 2 och 10 - 14 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com från och med 28 maj 2018. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, från och med 28 maj 2018. Samtliga övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i maj 2018

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                   www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.

Om oss

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Prenumerera