Kommuniké från årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) har den 29 maj 2019 hållit årsstämma.

Årsstämman fattade huvudsakligen beslut om att:

  • fastställa bolagets resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning,
  • att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att vinstmedel balanseras i ny räkning,
  • bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018,
  • att till ordinarie ledamöter välja omval av Marcus Bosson, Jonas Jarvius, Marek Kwiatkowski, Lars Linzander, Christian Krog-Jensen och Steen Krøyer samt nyval av Johan von Kantzow. Steen Krøyer utsågs till styrelsens ordförande,
  • omvälja den auktoriserade revisorn Margareta Kleberg,
  • godkänna principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag,
  • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag,
  • godkänna nyemission av aktier med betalning genom kvittning till Bert von Kantzows stiftelse respektive Hans von Kantzows stiftelse i enlighet med styrelsens förslag. Teckningskursen per aktie uppgår till 4,21 kronor, samt
  • bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.

__________________________________________

Stockholm den 29 maj 2019

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Styrelsen

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera

Dokument & länkar