Nyemissioner av aktier och teckningsoptioner registrerade i QuiaPEG

Vid styrelsemöte i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) den 1 februari 2019 beslutade styrelsen i QuiaPEG, baserat på sitt bemyndigande, om riktad nyemission av 2 058 824 aktier och 2 058 824 teckningsoptioner. Emissionerna har registrerats av Bolagsverket denna dag.

Genom emissionen av aktier tillförs QuiaPEG ca 7 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen av aktier har aktiekapitalet i QuiaPEG ökat med 1 852 941,6 SEK. Efter nyemissionen av aktier uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 27 629 711,1 SEK fördelat på 30 699 679 aktier.

Genom emissionen av teckningsoptioner kan aktiekapitalet i QuiaPEG komma att öka med ytterligare 1 852 941,6 kronor givet fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Sådant fullt utnyttjande skulle tillföra QuiaPEG ytterligare ca 7 MSEK. Teckningskursen per aktie som tecknas genom teckningsoptionerna uppgår till 3,40 kronor. Teckningsperioden sträcker sig från denna dag fram till och med den 1 november 2019.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53      e-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                      www.quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet. QuiaPEG är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera