Nyhetsbrev

Full steam ahead!

Bästa aktieägare,

Vill med dessa rader ge er en uppdatering om verksamheten i QuiaPEG Pharmaceuticals.

För drygt en vecka sedan genomförde bolaget en riktad nyemission till några befintliga aktieägare, bl.a. den holländska investeraren Nyenburgh. Det är ett styrkebesked som visar att tilltron till bolaget och dess inriktning är stor. Vi tog in 7 MSEK i samband med nyemissionen och förhoppningsvis tillförs bolaget ytterligare 7 MSEK under oktober månad i samband med lösen av den vidhäftade teckningsoptionen.

Detta kapital tillsammans med befintlig kassa gör att vi kan gå vidare som planerat med våra värdeskapande aktiviteter, som främst är affärsutveckling (sälja licenser till teknologiplattformen Uni-Qleaver®) och utveckling av vårt första läkemedelsprojekt, PEG-liraglutid, QPG-1029 (en förbättrad version av originalläkemedlet liraglutid¹).

På affärsutvecklingssidan pågår för närvarande många aktiviteter. Som tidigare meddelats, undertecknade vi i slutet av förra året ett Material Transfer Agreement, MTA, med ett asiatiskt läkemedelsbolag rörande QPG-1029. Vi har nyss levererat material (pegylerad liraglutid) till bolaget ifråga som nu inleder en utvärderingsperiod för substansen.

Vidare fick vi under slutet av förra året en beställning på reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen. Även här blir det spännande att invänta resultaten från utvärderingen. Därutöver pågår ett antal seriösa diskussioner med ytterligare potentiella licenstagare. Vi kommer givetvis att hålla er kontinuerligt uppdaterade om utfallen av dessa diskussioner. Det är onekligen en spännande tid framöver.

För några veckor sedan deltog undertecknad på konferensen Drug Delivery Partnerships i USA. Där hölls många möten med potentiella samarbetspartners/licenstagare och kontakterna följs nu upp och förhoppningsvis kommer ytterligare utvärderingsavtal, MTAs, att slutas under våren. Det kan konstateras att intresset för och behovet av en teknologi såsom Uni-Qleaver® är betydande.

Intresset för plattformen kan delas in i de läkemedelsbolag som önskar öka halveringstiden för sina läkemedelskandidater via frisättningsbar pegylering och de bolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel, och då främst inom onkologi, s.k. ADC (Antibody Drug Conjugates). I det sistnämnda fallet används endast QuiaPEG´s kemiska linker utan någon peg.

På ovan nämnda konferens uttrycktes även ett stort intresse för QPG-1029, som adresserar indikationsområdena diabetes och övervikt. Såsom tidigare rapporterats och som den minnesgode kan erinra sig, har vi i försök, både in vitro (i provrör) och in vivo (i försöksdjur), bl.a. visat att QPG-1029:

  •  saknar biologisk aktivitet före frisättning av liraglutid, vilket gör det till en s.k. prodrog² (öppnar upp möjligheten till ett förenklat regulatoriskt förfarande)
  •  klyvs på ett förutsägbart sätt vid kroppens normala pH
  •  efter klyvning frisätter fritt liraglutid med full biologisk aktivitet
  •  har väsentligt längre halveringstid än originalformen av liraglutid, vilket indikerar en möjlig veckovis dosering av QPG-1029 istället för originalläkemedlets dagliga – en stor fördel för patienterna.

Vi driver nu utvecklingen av QPG-1029 vidare med fortsatta pre-kliniska försök för att sammanställa ett pre-kliniskt paket. Kostnaderna under det närmaste halvåret beräknas vara förhållandevis låga genom att vi arbetar med en känd substans och vi är väl medvetna i teamet om hur vi driver processen framåt på ett kostnadseffektivt sätt. Lägg därtill att vi, med tanke på pågående utvärdering av QPG-1029 och affärsdiskussioner avseende projektet, eventuellt kommer att ha möjlighet att relativt tidigt, om villkoren är de rätta, utlicensiera QPG-1029 för en geografiskt begränsad marknad och därigenom erhålla finansiering för den fortsatta utvecklingen av QPG-1029. Till skillnad från många andra bolag har vi den stora förmånen att äga en teknologiplattform som möjliggör utveckling av ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt, förutom QPG-1029, i den egna pipelinen varför vi har en opportunistisk inställning avseende utlicensiering av QPG-1029.

Avslutningsvis är det glädjande att bolaget uppmärksammades i SvD Börsplus analys för några veckor sedan. Det kanske största frågetecknet i analysen handlade om finansieringen, vilken nu är, tack vare den nyligen genomförda riktade nyemssionen, säkrad tillsvidare.

Med förhoppning om en framgångsrik vår,

 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                      www.quiapeg.com

¹ Liraglutid är en s.k. GLP-1-analog (glucagon-like peptide) som binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket resulterar i glukosberoende, ökad insöndring av insulin samtidigt som glukagonproduktionen minskar. Detta leder till en blodsockersänkande effekt. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre fördröjning av magsäckens tömning. Liraglutid ger minskad kroppsvikt och kroppsfettmassa genom mekanismer som ger minskad hunger och sänkt energiintag. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för patienter. (källa: Läkemedelsverket, Wikipedia och bolaget)

² En prodrog (eng. ”prodrug”) är ett inaktivt läkemedel i den form som den tas. När prodrogen har kommit in i kroppen omvandlas den till den aktiva formen. Omvandlingen sker genom att någon del av läkemedlets kemiska struktur förändras. (källa: Wikipedia)

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.

Prenumerera