NYHETSBREV

Report this content

Bästa aktieägare,

De flesta är nu åter efter en välbehövlig semester varför jag vill ta tillfället i akt och informera aktieägarna om vilka aktiviteter som pågår och lite om våra planer och milstolpar inför de kommande 6-18 månaderna.

Under juli månad avslutade bolaget en kapitalisering som inbringade totalt 15 MSEK före emissionskostnader. Kapitaliseringen bestod av en riktad nyemission av aktier om cirka 3 MSEK till kursen 3,55 SEK och en riktad konvertibelemission om cirka 12 MSEK. Vi valde denna kapitaliseringsform för att den innebar en mycket begränsad utspädning för befintliga aktieägare eftersom vi ser framför oss flera potentiellt värdehöjande milstolpar under det kommande året. Dessutom kunde den genomföras snabbare och till en lägre kostnad än en företrädesemission. Löptiden på konvertibellånen är två år med marknadsmässig ränta men långivarna har en lock-up avseende lånen under det första året vilket innebär att de inte kan konvertera lånen under den perioden. Däremot har bolaget full flexibilitet att, när som helst, återbetala lånen. Efter ett år har långivarna möjlighet att konvertera hela eller delar av lånen till antingen kursen 6,50 SEK eller till 10 procents rabatt till en volymviktad genomsnittskurs.

Kapitaliseringen ger oss flexibilitet, möjlighet att upprätthålla momentum i pågående aktiviteter samt en finansiell uthållighet en bra bit in på 2020. Dessutom har QuiaPEG möjlighet att erhålla ytterligare 7 MSEK under oktober månad i år i samband med eventuell lösen av de i februari utställda teckningsoptionerna, som har en lösenkurs på 3,40 SEK.

QuiaPEG´s planer i stora drag för de kommande 6-18 månaderna ser tentativt ut som följer:

QPG-1029 (peg-liraglutid)

Den prekliniska utvecklingen av läkemedelsprojektet QPG-1029, som är en förbättrad version av det befintliga läkemedlet liraglutide¹ för behandling av diabetes och fetma, går nu in i en mer intensiv fas. Bolaget avser under hösten att genomföra återstående prekliniska studier i syfte att uppnå s.k. proof-of-principle och sammanställa ett gediget prekliniskt underlag. Resultaten kommer att ligga till grund för ett kommande rådgivande möte med Läkemedelsverket. Mötet är en förberedelse inför formella toxicitetsstudier och så småningom inlämnandet av en ansökan om klinisk prövning. För att säkerställa kvalitén i arbetet och upprätthålla ett högt tempo har vi även på konsultbasis förstärkt organisationen med några mycket kvalificerade personer med gedigen erfarenhet inom läkemedels-utveckling.

Baserat på vad vi vet idag men med risk för eventuella tidsförskjutningar, är det emellertid vår förhoppning att under 2019-2020 uppnå följande milstolpar:

- Preklinisk proof-of-principle för QPG-1029, Q4 2019

- Rådgivande möte med Läkemedelsverket, Q1 2020

- Påbörja formella toxikologiska studier, Q1 2020

- Licensavtal avseende QPG-1029 på den asiatiska marknaden, Q1 2020

- Inlämning av klinisk prövningsansökan (CTA), Q4 2020

Parallellt med det prekliniska arbetet kommer det att vara bolagets ambition att försöka sluta ett licensavtal avseende QPG-1029 för den asiatiska marknaden senast under första kvartalet 2020 baserat på de pre-kliniska resultat vi uppnår. Vi bedömer att förutsättningarna är goda då responsen från möten med asiatiska läkemedelsbolag i samband med vårt deltagande i maj på ChinaBio Partnering var mycket god. Vi har en handfull asiatiska bolag, inräknat det bolag som vi tidigare signerade ett Material Transfer Agreement (MTA) med, som vi nu under sekretessavtal diskuterar vidare med.

Antibody Drug Conjugates (ADC)

Som tidigare meddelats har QuiaPEG även påbörjat utvecklingen av en modifierad version av plattformen Uni-Qleaver® inom fältet ADC, ett snabbväxande område för utveckling av nya målsökande cancerläkemedel, där det föreligger ett stort behov av nya och innovativa kemiska linkers. Arbetet med att modifiera kemin inom vår plattform pågår för närvarande vid laboratoriet i Uppsala. Målsättningen är att uppnå preklinisk proof-of-principle för Uni-Qleaver® inom användningsområdet ADC, under slutet av innevarande år eller början av nästa år. Vi kommer även att deltaga på den stora branschkonferensen World ADC i San Diego i oktober.

Affärsutveckling

QuiaPEG har under året varit representerat vid olika konferenser, exempelvis BioSpring i mars, ChinaBio Partnering i maj och Bio International i juni. Sammanfattningsvis finns nu upparbetat ett mycket bra intresse och en god medvetenhet om QuiaPEG, QPG-1029 och Uni-Qleaver®. I takt med att ytterligare resultat genereras kommer QuiaPEG förhoppningsvis allt närmare en licensaffär som är det ultimata beviset på att aktieägarvärde kan levereras. Som tidigare meddelats fick bolaget under slutet av förra året en beställning på reagenser baserade på Uni-Qleaver® från ett av de fem största globala läkemedelsbolagen. Enligt den senaste kontakten med bolaget ifråga pågår utvärdering och det kan därför i dagsläget inte ges någon ytterligare information. För att bättre följa upp det ökade antalet pågående kontakter samt skapa nya dito så har vi även här förstärkt organisationen med en person som har gedigen bakgrund inom affärsutveckling och som känner bolaget och plattformen väl sedan tidigare.

QuiaPEG har den stora förmånen att äga en teknologiplattform som möjliggör utveckling av ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt, förutom QPG-1029, i framtiden. Denna skalbarhet i affärsmodellen, att kunna både sälja licenser till Uni-Qleaver® och utlicensiera specifika läkemedelsprojekt som avser förbättringar av redan befintliga läkemedel, kommer förhoppningsvis skapa betydande aktieägarvärden framöver.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                      www.quiapeg.com

¹ Liraglutid är en s.k. GLP-1-analog (glucagon-like peptide) som binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket resulterar i glukosberoende, ökad insöndring av insulin samtidigt som glukagonproduktionen minskar. Detta leder till en blodsockersänkande effekt. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre fördröjning av magsäckens tömning. Liraglutid ger minskad kroppsvikt och kroppsfettmassa genom mekanismer som ger minskad hunger och sänkt energiintag. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för patienter. (källa: Läkemedelsverket, Wikipedia och bolaget)

Prenumerera