Positiv respons på ChinaBio Partnering Forum

Med anledning av QuiaPEG´s deltagande på ChinaBio® Partnering Forum i Shanghai för drygt en vecka sedan vill vi dela med oss av intryck från konferensen. På konferensen deltog, förutom undertecknad, även QuiaPEG´s styrelseordförande, Dr. Steen Kroyer, som fram till för några år sedan var VD för AstraZeneca i Kina under sex år. Steens nätverk kom väl till pass under vårt besök.  

Läkemedelsmarknaden i Kina växer kraftigt. I takt med att den kinesiska marknaden växer, ökar även efterfrågan på mer innovativa läkemedel. Många av bolagen vi träffade började en gång i tiden med att tillverka traditionella kinesiska naturmediciner och generika men satsar nu stort på innovativa biologiska läkemedel, exempelvis biobetters som QuiaPEG arbetar med. Även det regulatoriska regelverket genomgår en större anpassning till de regelverk som gäller i både USA och EU.

Vi fick möjlighet att presentera QuiaPEG på konferensen inför intresserade åhörare. Vi hade även ett drygt 20-tal på förhand inbokade affärsmöten. Pegylering är en väl etablerad metod i Kina för att skapa långtidsverkande läkemedel och mötena bekräftade att QuiaPEG´s unika och patenterade teknologiplattform för frisättningsbar pegylering, Uni-Qleaver®, ligger helt rätt i tiden. Uni-Qleaver® erbjuder läkemedelsbolagen en teknologi som verkligen efterfrågas i Kina. Gensvaret från de kinesiska bolagen var följaktligen mycket positivt och flera lovande kontakter etablerades.

De två indikationsområden som tycks vara mest intressanta är onkologi och metabolism, bl.a. diabetes och övervikt. Vårt modellprojekt, QPG-1029, peg-liraglutid, som är en långtidsverkande version av storsäljaren liraglutid¹, ett godkänt läkemedel som används inom diabetes och övervikt, rönte därför stort intresse bland de kinesiska läkemedelsbolagen.

Vi passade även på att träffa vår kinisiska samarbetspartner SinoPEG, som skalar upp och tillverkar Uni-Qleaver®. Vi hade också möjlighet att stämma av och få en uppdatering rörande den pågående utvärdering, som ett asiatiskt läkemedelsbolag håller på med avseende QPG-1029.

Sammanfattningsvis var intresset mycket stort för både Uni-Qleaver® och QPG-1029. Vi hade högkvalitativa möten under konferensen och vi följer nu upp kontakterna. Mer utförliga diskussioner under sekretessavtal har redan inletts med några företag som uttryckt intresse för både Uni-Qleaver® och QPG-1029. Förhoppningsvis leder några av dessa diskussioner till konkreta samarbeten framöver.

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                      www.quiapeg.com

¹ Liraglutid är en s.k. GLP-1-analog (glucagon-like peptide) som binder till och aktiverar GLP-1-receptorn, vilket resulterar i glukosberoende, ökad insöndring av insulin samtidigt som glukagonproduktionen minskar. Detta leder till en blodsockersänkande effekt. I den blodglukossänkande mekanismen ingår även en mindre fördröjning av magsäckens tömning. Liraglutid ger minskad kroppsvikt och kroppsfettmassa genom mekanismer som ger minskad hunger och sänkt energiintag. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning på ca 4 miljarder USD och grundpatentet går ut under 2022. Liraglutid har utvecklats av det globala läkemedelsbolaget Novo Nordisk och säljs under varumärkena Victoza™ och Saxenda™ inom indikationerna typ-2 diabetes respektive övervikt. Liraglutid injiceras dagligen medan QPG-1029, baserat på resultaten, indikerar en möjlig veckovis dosering, dvs en avsevärd förbättring för patienter. (källa: Läkemedelsverket, Wikipedia och bolaget)

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.