QuiaPEG avser att listas på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har påbörjat processen mot ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market och har fått ett preliminärt och villkorat besked om att bolaget uppfyller noteringskraven. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market planeras bli den 19 augusti 2020.

QuiaPEG har ansökt om att Nasdaq Stockholm ska pröva huruvida bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market och har erhållit positivt besked, med sedvanliga villkor och förbehåll. QuiaPEG planerar därför att genomföra ett listbyte och ansöka om upptagande till handel på First North. Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption av serie 2020/2021 TO 4 på Nasdaq First North Growth Market planeras till den 19 augusti 2020. Handel i Bolagets aktuella finansiella instrument på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market planeras till den 18 augusti 2020. Nasdaqs ställningstagande är villkorat av (i) att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq, (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook , (iii) att Bolaget publicerar ett tilläggsdokument med av Nasdaq efterfrågat innehåll samt (iv) att Bolaget senast två dagar innan första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

 

När vi nu tar nästa steg i utvecklingen av QuiaPEG genom att notera oss på Nasdaq First North, vill jag även passa på att tacka Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör.

QuiaPEGs aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet QUIA med ISIN-kod SE0001384850. QuiaPEGs teckningsoption av serie 2020/2021 TO 4 kommer också att handlas under samma kortnamn som inför listbytet (QUIA TO4) med ISIN-kod SE0014429239. Inga nya aktier eller andra finansiella instrument kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och teckningsoption upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market kommer QuiaPEG i enlighet med Nasdaqs villkor att publicera ett tilläggsdokument som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.quiapeg.com senast den 11 augusti 2020. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den företrädesemission av aktier som beslutades av årsstämman den 22 juni 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänt av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

QuiaPEG har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com   

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2020.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera