QuiaPEG godkänner konvertering av utestående konvertibler om ca 4 miljoner kronor.

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av konvertibler av serien Konvertibel 2019/2021 till ett sammanlagt belopp om 3 999 996 kronor. Genom konverteringen emitteras sammanlagt 1 659 747 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 2,41 kronor.

I juli 2019 upptog Bolaget konvertibler om ca 12 miljoner kronor. Bolagets styrelse har idag fattat beslut om återbetalning av konvertibler motsvarande 3 999 996 kronor. De aktuella konvertibelinnehavarna har efter Bolagets besked i sin tur meddelat att de påkallar konvertering av de aktuella konvertiblerna.

Teckningskursen för de påkallade konvertiblerna har fastställts till 2,41 kronor per aktie i enlighet med principerna i konvertibelvillkoren. Enligt gällande teckningskurs kommer konverteringen att innebära att Bolaget emitterar sammanlagt 1 659 747 aktier innebärande en aktiekapitalsökning om 1 493 772,30 kronor, motsvarande en utspädning om ca 5 procent beräknat utifrån dagens antal utestående aktier i Bolaget. Efter konverteringen uppgår återstående utestående konvertibelbelopp till 7 999 992 kronor.

Bolaget kommer att underrätta berörda konvertibelinnehavare med ytterligare information avseende konvertering samt tillse att nödvändiga registreringsåtgärder för konvertering vidtas hos Bolagsverket och Euroclear.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com   

Denna information är sådan information som QuiaPeg Pharmaceuticals Holdings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli, 2020.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera