QuiaPEG ingår licens- och kommersialiseringsavtal med Xiamen SinoPEG Biotech Ltd

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ), ”QuiaPEG”, meddelar idag att bolaget har, via sitt dotterbolag, ingått ett licens- och kommersialiseringsavtal med det kinesiska, globalt verksamma Xiamen SinoPEG Biotech Ltd ”SinoPEG”, en nyckelaktör inom pegylerings-branschen avseende utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi, Uni-Qleaver®.

QuiaPEG och SinoPEG undertecknade den 20 december 2017 ett Letter of Intent (avsiktsförklaring), som idag fullföljts genom undertecknandet av ett långsiktigt licens- och kommersialiseringsavtal.

Avtalet ger SinoPEG en icke-exklusiv licens för tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på Uni-Qleaver®. Under avtalet kommer en tvåsiffrig royalty utgå till QuiaPEG på sålda produkter och tjänster. QuiaPEG å sin sida kommer endast att erlägga en ensiffrig royalty till SinoPEG på intäkter från kommersiella licensavtal som kommit till stånd tack vare SinoPEGs marknadsinsatser. Framtida licensintäkter tänks bestå av up-front- och milstolpsutbetalningar samt royalty. Parallellt med detta avtal kommer QuiaPEG att söka slutföra egna förhandlingar med läkemedelsbolag om framtida licensavtal rörande Uni-Qleaver®.

Avtalet innebär vidare att SinoPEG, i tillägg till försäljning och marknadsföring, kommer att ansvara för utveckling och genomförande av fullskalig tillverkning av Uni-Qleaver®. QuiaPEG uppnår därmed snabbt åtskilliga tids- och kostnadsbesparande fördelar både vad gäller minskat investeringsbehov och tid till marknadsföring. Uni-Qleaver® kommer omgående att bli exponerat på den viktiga nordamerikanska marknaden där flera av SinoPEGs nuvarande kunder är verksamma. Kundbasen sträcker sig från forskningsnära läkemedelsbolag till stora globala läkemedelsbolag.

- Avtalet är ett stort steg framåt för QuiaPEG mot kommersialisering. SinoPEG är en mycket kompetent, välrenommerad och global aktör med stor tillverkningskapacitet och många kunder. Vi är övertygade om att SinoPEG är rätt partner framöver och vi ser fram emot att lansera Uni-Qleaver®, i synnerhet på den viktiga nordamerikanska marknaden där SinoPEG redan har en stark närvaro, säger Marcus Bosson, VD, QuiaPEG.

-Vi är mycket nöjda med att ingå ett långsiktigt strategiskt och kommersiellt samarbete med QuiaPEG vars unika och patenterade plattform, Uni-Qleaver®, kommer att komplettera vårt befintliga produktutbud väl. Vi bedömer att potentialen för Uni-Qleaver® är mycket stor då marknaden för den här typen av teknologier förväntas växa kraftigt de närmaste åren, säger Dr. Chun Zhou, SvP Business Development, SinoPEG.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.

Prenumerera