QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för QuiaPEGs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades på Bolagets årsstämma den 22 juni 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Företrädesemissionen i sammandrag:

» Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 23 juni 2020 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

» Sista handelsdag i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 18 juni 2020.

» Innehav av en aktie ger rätt till en uniträtt. Sex uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

» Teckningskursen per unit är 7,00 SEK, vilket motsvarar 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

» Teckningsperioden löper från och med den 25 juni 2020 till och med den 9 juli 2020.

» Bolaget tillförs vid full teckning cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.

» Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 20 januari 2021 till och med den 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

» Teckningsoptionerna som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer vid full teckning att inbringa ytterligare minst cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader. Lägsta teckningskurs vid påkallande av teckningsoptionerna uppgår till 1,00 SEK per aktie.

» Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK (motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om 28,0 MSEK (motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är således täckt av tecknings- och garantiåtaganden upp till cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på QuiaPEGs hemsida www.quiapeg.com, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se. Prospektet är även bifogat detta pressmeddelande.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2020):

Torsdag 25 juni                      Teckningsperiod startar

Torsdag 25 juni                      Handel med uniträtter startar

Tisdag 7 juli                             Handel med uniträtter avslutas

Torsdag 9 juli                          Teckningsperioden avslutas

Onsdag 15 juli                        Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

+46 (0)70 693 1253

marcus.bosson@quiapeg.com

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till QuiaPEG i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i QuiaPEG. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida. Varken uniträtter, betald tecknad unit (”BTU”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion. Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar QuiaPEGs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. QuiaPEG lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.