QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner, som beslutades av årsstämman den 22 juni 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 70,1 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 186,6 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs QuiaPEG således totalt cirka 37,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 84,3 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 102,3 procent, utan stöd av uniträtter. Detta innebär att QuiaPEG tillförs cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,9 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 2,8 MSEK). Överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.

” - Det gläder mig att emissionen blev kraftigt övertecknad och jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna samtidigt som jag passar på att tacka befintliga aktieägare för fortsatt visat förtroende. Vi tillförs nu medel för att driva utvecklingen av modellprojektet QPG-1029 vidare till klinisk prövning samtidigt som vi breddar projektportföljen och satsar på ADC-området. Grunden läggs därmed för ett fruktbart affärsutvecklingsarbete som förhoppningsvis kommer leda till flera intäktsgenererande licensavtal framöver”, säger Marcus Bosson, verkställande direktör för QuiaPEG.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 juni 2020. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag, den 15 juli 2020. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 19 317 092,40 SEK genom emission av 21 463 436 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i QuiaPEG att uppgå till 48 292 734,60 SEK fördelat på 53 658 594 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 4 829 273,10 SEK genom utgivande av högst 5 365 859 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 53 122 007,70 SEK, fördelat på 59 024 453 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,90 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market mellan 25 juni 2020 och fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Nytecknade units (bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2020.

Villkor för teckningsoptioner

Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO4 ges ut utan vederlag. Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av aktier i Bolaget under perioden från och med den 20 januari 2021 till och med den 17 februari 2021. Teckningskursen för teckningsoptionerna ska fastställas enligt följande: teckningskursen ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Teckningskursen för teckningsoptionerna ska dock inte kunna understiga 1,00 kronor

För mer information kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

+46 (0)70 693 1253

marcus.bosson@quiapeg.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB

+46 (0)8-440 56 40

otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2020.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB var legal rådgivare till QuiaPEG i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i QuiaPEG. Inbjudan till berörda personer att teckna units i QuiaPEG har endast skett genom det prospekt som QuiaPEG offentliggjort på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta erbjudande om att teckna units har dock nu avslutats. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier och teckningsoptioner inte är tillåten.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier eller teckningsoptioner får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende uniträtter, betalda tecknade units eller nya aktier eller teckningsoptioner genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Prenumerera