Rättelse avseende pressmeddelande publicerat den 2020-07-15

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget) lämnar härmed följande rättelse avseende uppgifter om fördelning mellan teckning med respektive utan företrädesrätt. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 juli 2020 är procentsatserna ej korrekt angivna. Nedan återges korrekta procentsatser. Företrädesemissionen tecknades till cirka 96,2 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 90,4 procent utan stöd av uniträtter.

Den totala teckningsgraden är densamma (cirka 186,6 procent) såsom korrekt angavs i pressmeddelandet ”QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad” daterat 2020-07-15. Det är således endast förhållandet mellan teckning med respektive utan företrädesrätt som rättelsen avser.

För mer information kontakta:

Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

+46 (0)70 693 1253

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Prenumerera