Utnyttjande av teckningsoptioner i QuiaPEG

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) kan härmed meddela att 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) utnyttjats för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson                                                                                                           

Verkställande direktör                                                                           

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB                                                   

Tel: +46 (0) 70 693 12 53                                                 

marcus.bosson@quiapeg.com                                                               

www.quiapeg.com                                                                                 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Om oss

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel, s.k. biobetters. Detta sker på basen av bolagets egna patentskyddade teknologiplattform, Uni-Qleaver®, som tillåter en vald frisättningstid för läkemedlet genom en styrbar kemisk kopplingsenhet.

Prenumerera