Utnyttjande av teckningsoptioner i QuiaPEG

Report this content

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG”) kan härmed meddela att 294 118 teckningsoptioner av serie T1 2019 (emitterade genom styrelsebeslut den 1 februari 2019) utnyttjats för att teckna 294 118 nyemitterade aktier i QuiaPEG.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet i QuiaPEG från 28 710 936 kronor till 28 975 642,20 kronor. Antalet aktier i QuiaPEG ökar från 31 901 040 stycken till 32 195 158 stycken. Utspädningseffekten av de nya aktierna uppgår till ca 0,91 procent.

För ytterligare information kontakta: 

Marcus Bosson                                                                                                           

Verkställande direktör                                                                           

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB                                                   

Tel: +46 (0) 70 693 12 53                                                 

marcus.bosson@quiapeg.com                                                               

www.quiapeg.com                                                                                 

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2019.

Prenumerera