Valberedning utsedd inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman den 29 mars 2017 i Lucent Oil AB (publ.), namnändrat till QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2017 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande.

Valberedningen inför QuiaPEGs årsstämma 2018 består således av följande ledamöter:

  • Anders Vedin, utsedd av styrelsen
  • Jonas Jarvius, utsedd av Marek Kwiatkowski
  • Vidar Wendel-Hansen, utsedd av Marcus Bosson

Valberedningens uppgift är att till årsstämman bereda och lägga fram förslag rörande bland annat ordförande vid årsstämman, ordförande och ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode samt val av och arvode till revisor och revisorssuppleant.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com                                                    www.quiapeg.com 

Om oss

Bolagets affärsidé är att återställa förorenade oljor till ursprungligt skick. Genom att kombinera kunskap inom termomekanik och ytkemi erbjuder bolaget unika processer, utrustning och kemikalier till företag i behov av lösningar inom miljöteknik, oljerening och oljeåtervinning.