Bokslutskommuniké för QuickBit eu AB (publ) för räkenskapsåret juli 2018 - juni 2019

Report this content

DET FJÄRDE KVARTALET - APRIL TILL JUNI 2019

 • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgår till 28 564 184 kronor vilket är en ökning med 60,4% jämfört med föregående kvartal (17 799 977 kronor).
   
 • Bruttomarginalen ökade med 67% till 3,60%.
   
 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var 814 641 674 kronor (992 867 181 kronor under tredje kvartalet).
   
 • Koncernens kassaflöde uppgår under det fjärde kvartalet till 3 147 464 kronor (– 393 257 kronor under tredje kvartalet).

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Bolagets marginal har ökat från 2,16% till 3,60% då vi under perioden har valt att förädla vårt transaktionsflöde och välja bort kunder som visat sig ha hög risk (hög andel transaktioner som avvisas av systemens algoritmer samt hög andel återkrav).

 • Bolaget genomförde i juni en publik nyemission som övertecknades med 960% och gav ett kapitaltillskott på 16 miljoner kronor. Kapitalet kommer att användas för att accelerera takten i vår produktutveckling samt investera i kompetens kring regelverk och regelefterlevnad.

 • QuickBit erhöll 2019-06-12 godkännande av Nordic Growth Market NGM AB för notering på Nordic MTF. Första handelsdag fastställdes till 2019-07-11.
   
 • Bolaget har under kvartalet genomfört kompletterande rekryteringar av personer med nyckelkompetens som behövs för att leverera nästa fas av QuickBits systemutveckling och affärsplan.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • QuickBits stamaktie och teckningsoptioner har 11 juli 2019 noterats för handel vid NGM Nordic MTF. Handeln har varit mycket aktiv och Bolagets ägarspridning har ökat i snabb takt. Inför noteringen så har Bolagets styrelse vid ett möte 2 juli utnämnt en ny styrelseordförande i Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

 • QuickBit har omförhandlat flera leverantörsavtal vilket kommer att ge en lägre kapitalbindning under det nya verksamhetsåret.

VERKSAMHETSÅRET JULI 2018 - JUNI 2019

 • Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor).
   
 • Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor).
   
 • Koncernens kassaflöde uppgår under verksamhetsåret till 6 755 236 kronor (-574 742 kronor).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

 • QuickBit inledde i augusti 2018 en bred lansering av Bolagets tjänst genom introducentnätverk. Detta gav ett direkt genomslag i snabbt stigande omsättning.
   
 • Bolagets bruttovinst och bruttomarginal har under året ökat kvartal för kvartal.
   
 • Bolaget genomförde 2019-02-27 en extra bolagsstämma som fattade beslut om en kvittningsemission om 3,3 miljoner kronor, där lån till bolaget från huvudägaren FTCS Intressenter AB omvandlades från skuld till eget kapital.
   
 • QuickBit genomförde i juni 2019 en nyemission om 16 miljoner kronor i syfte att öka antalet aktieägare inför notering på Nordic MTF samt ta in kapital för att möjliggöra en snabbare utveckling av Bolaget.

KOMMENTAR FRÅN JÖRGEN ERIKSSON, KONCERNCHEF OCH VD

"Det är nu tolv månader sedan QuickBit lanserade detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk och utvecklingen under de fyra kvartalen har varit över förväntan. Vi fick under hösten 2018 ett snabbt genomslag med vår tjänst i den internationella marknaden.

QuickBit är verksamt på en marknad i snabb tillväxt, med hög skalbarhet och global räckvidd. Under det tredje kvartalet ökade vår omsättning i takt med att vi etablerade nya transaktionsflöden. Bolaget har under det fjärde kvartalet medvetet arbetat med att stänga ned transaktionsflöden från e-handlare där vi på grund av flödets kvalitet haft lägre lönsamhet och därmed har vi höjt vår bruttomarginal detta kvartal till 3,60%. Notera dock, detta säger ingenting om hur marginalen kommer att bli för nya kunder när vi återupptar volymtillväxt.

Vi kommer att fortsätta fokusera på e-handlare där vi kan tjäna bra marginal och vi kommer att utveckla vår affär på tre sätt.

 1. Dels genom att ta emot fler e-handlare utifrån de kvalitetskrav vi ställer.
 2. Dels genom att vi bygger ut våra system för att göra mer i affären.
 3. Dels genom att vi tar fram tjänster vi kan lansera direkt till den kunddatabas vi bygger upp.

QuickBit skall fortsätta ligga i framkant av innovation och kommersialisering av blockchainteknik inom betalningsområdet. Konkurrensfaktorerna för detta är hög branschkompetens och hög exekveringshastighet i Bolagets organisation.

Den nyligen genomförda noteringen vid NGM Nordic MTF har introducerat många nya aktieägare till Bolaget. Jag vill tacka för ert förtroende och önska er alla välkomna på vår spännande resa."

Jörgen Eriksson
Verkställande direktör

Bokslutskommunikén finns med som bilaga till detta pressmeddelande och kan även laddas ned från QuickBits investorsida http://investor.quickbit.eu 

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 klockan 08.00.