Kallelse till extra bolagsstämma i QuickBit eu AB (publ)

Aktieägarna i QuickBit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 februari 2019 klockan 10.00 på Kungsgatan 8, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 februari 2019, och dels senast samma datum skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman till QuickBit eu AB (publ), Box 7779, 103 96 Stockholm, via e-post till investor@quickbit.eu eller per telefon 070-681 2777. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida https://blog.quickbit.eu. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 21 februari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

Dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4.  Val av en eller två justeringsmän 
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt (Units)
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear 
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att dels öka bolagets aktiekapital med högst 13 750 kronor genom nyemission av högst 1 375 000 aktier (“Aktierna”), dels emittera högst 4 125 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av totalt 4 125 000 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 41 250 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna (“Teckningsoptionerna”). En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 3,20 kr under perioden 1 – 31 december 2020. Emissionerna ovan ska behandlas som ett beslut och ges ut i form av 1 375 000 s.k. Units där varje Unit berättigar till teckning av en (1) aktie och tre (3) Teckningsoptioner (”Emissionen”). Emissionen ska ske genom kvittning utan företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor. Rätt att teckna Units skall tillkomma FTCS Intressenter AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom Emissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan stärka bolaget balansräkning och andra för bolaget relevanta nyckeltal inför bolagets intensiva utvecklingsfas under 2019-2020. Mot denna bakgrund har bolaget styrelse efter förhandling överenskommit med FTCS Intressenter AB om föreliggande villkor för Emissionen. Teckningskurs per Aktie är 2,40 kronor vilket motsvarar av styrelsen bedömt värde. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Betalning Units skall ske genom kvittning av från FTCS Intressenter AB erhållen inlåning om totalt 3 300 000 kronor. Teckning av Units skall ske i samband med, och förutsatt, beslut därom av stämman. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden för Units. Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och Aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Aktie, som utgivits efter teckning med stöd av Teckningsoptionerna, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear.

För att reducera utspädningseffekten av utgivna Units och under förutsättning att stämman beslutar enligt styrelsens förslag i punkt 7 åtar sig styrelsen med stöd av registrerat bemyndigande att i direkt anslutning till stämmans avslutande besluta att emittera högst 5 834 125 teckningsoptioner med samma villkor som Teckningsoptionerna berättigande till teckning av totalt 5 834 125 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 58 341,25 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. För varje tio (10) per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget erhålles en (1) teckningsoption.Rätt att erhålla teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. De aktier som utges till FTCS Intressenter AB ovan berrätigar ej till tilldelning av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras till bolagets dotterbolag under bildande (QuickBit Option AB) och kommer därefter att vederlagsfritt tilldelas bolagets aktieägare med företrädesrätt. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt erhålla teckningsoptionerna skall fastställas av styrelsen så snart praktiskt möjligt efter registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket. Aktie, som utgivits efter teckning med stöd av teckningsoptionerna, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa de smärre justeringar av beslut fattade vid stämman som kan vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Emissionen enligt punkt 7 omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut fordras således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. 

Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget

från och med den 13 februari 2019 och kan på begäran tillställas aktieägare. Nämnda handlingar kommer också att finnas på bolagets hemsida https://blog.quickbit.eu.

Bolaget har 58 341 250 aktier och röster.

_____________________

QuickBit eu AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ): jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera