Kallelse till extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 mars 2021 kl. 15.00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:

 • Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om stämman på Bolagets hemsida, https://investor.quickbit.com/sv/

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta vid stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 23 mars 2021. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast den 25 mars 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 25 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;
 1. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast den 26 mars 2021. Anmälan om deltagande i stämman görs per post till Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev eller e-post på adress enligt ovan och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 26 mars 2021. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, https://investor.quickbit.com/sv/

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Framläggande och godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 8. Val av nya styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen
 10. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Bolaget har det senaste året genomgått en genomgripande omställning vilken inkluderar finansiella och organisatoriska aspekter såväl som förbättrade interna processer. Efter genomförd omställning står Bolaget nu inför en mer expansiv fas som fokuserar på omsättningstillväxt som i huvudsak ska uppnås genom att utöka Bolagets befintliga affär i kombination med lansering av nya produkter och tjänster. I syfte att skapa optimala förutsättningar för den expansiva fasen ser nuvarande styrelsen ett behov av att förstärka Bolagets styrelse.

Bolagets största aktieägare representerande totalt cirka 23 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår följande under ärendena 2 och 7–9 på dagordningen:

 • att advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt utses till ordförande vid stämman (ärende 2);
 • att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem, och att ingen styrelsesuppleant ska utses (ärende 7);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyvälja Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson och Hammad Abuiseifan till styrelseledamöter samt entlediga Mathias Jonsson van Huuksloot och Scott Wilson som styrelseledamöter. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, således att bestå av Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan och Johan Lund (ärende 8);
 • att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyvälja Mikael Karlsson som styrelsens ordförande (ärende 8);
 • att det sammanlagda styrelsearvodet höjs jämfört med vad som beslutades på årsstämman den 30 november 2020, innebärande att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fastställs till 2 350 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 750 000 kronor (400 000 kronor) och envar av övriga ledamöter ska erhålla 400 000 kronor (200 000 kronor). Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget (ärende 9).

Jan Frykhammar, född 1965

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD (interim), Vice VD och CFO Ericsson AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Aspia AB. Styrelseledamot i Nordic Semiconductor AS, ITAB Shop Concept AB, OX2 AB, Telavox AB, Clavister Holding AB, m. fl.

Jan Frykhammar är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Jan Frykhammar äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).

Karin Burgaz, född 1973

Utbildning: Politices kandidatprogrammet, Örebro universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Delägare och ledarutvecklare Nya Ledarskapet AB. Tidigare roller inkluderar Vd för och managementkonsult på Nohrstedt & Partners AB, europeisk kundservicechef Klarna AB samt olika chefsroller inom Hi3G AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och Swemas AB. Styrelseledamot i Smartsign AB, Luwasa Greenstyling AB, Loxodonta AB, Loxodonta AB, Nordic Cross Asset Management AB, CAAM Fund Services AB, Selfcheck AB, m. fl.

Karin Burgaz är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Karin Burgaz äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).

Mikael Karlsson, född 1977

Utbildning: Master of Law, Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chief Ethics & Compliance Officer Telia Company. Tidigare roller inkluderar Global Head of Compliance Klarna AB, American Express samt olika roller inom Carnegie Investment Bank AB och Carnegie Fonder AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB och Stavdal Invest AB.

Mikael Karlsson är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Mikael Karlsson äger inga aktier i Quickbit eu AB (publ).

Hammad Abuiseifan, född 1978

Utbildning: BSc i datavetenskap, Linköpings universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD CellMax Technologies. Tidigare roller inkluderar Vice President Ericsson AB samt internationella roller inom försäljning, affärs- och produktutveckling inom IT- och telekomindustrin.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Icon Management AB, Louqe AB, Cellmax Consulting AB samt CellMax tech AB.

Hammad Abuiseifan är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt till Bolagets större aktieägare. Hammad Abuiseifan äger 1 199 439 aktier privat samt 94 000 aktier via bolag i Quickbit eu AB (publ).

Övrig information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på Norrlandsgatan 12 i Stockholm och på Bolagets webbplats, https://investor.quickbit.com/sv/, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

____________

Quickbit eu AB (publ)

Stockholm i mars 2021

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)

mathias@bulletcapital.ch

+31 6 291 900 65

 

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.quickbit.com

Prenumerera

Dokument & länkar