Kommuniké från Quickbits extra bolagsstämma den 31 mars 2021

Report this content

På dagens extra bolagsstämma i Quickbit fattades huvudsakligen följande beslut.

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter genom att nyvälja Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson och Hammad Abuiseifan samt entlediga Mathias Jonsson van Huuksloot och Scott Wilson. Styrelsen består således av Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson, Hammad Abuiseifan och Johan Lund. Extra bolagstämman beslutade vidare att nyvälja Mikael Karlsson till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 2 350 000, varav ordföranden ska erhålla 750 000 kronor, och envar av övriga ledamöter ska erhålla 400 000 kronor. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

För ytterligare information kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations, Quickbit eu AB (publ)
pa@quickbit.com
+46 70 813 22 02
 

Prenumerera