Minskad omsättning under andra kvartalet

Report this content

Quickbit publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2020/2021 onsdagen den 10 februari. Tidigare har Quickbit kommunicerat bedömningen att omsättningen kommer att vara oförändrad i det andra kvartalet jämfört med årets första kvartal. På grund av fortsatt minskade transaktionsvolymer drivet av omställningsprocessen i kombination med färre än förväntat fullt integrerade nya operatörer uppgår omsättningen för det andra kvartalet till cirka 230 miljoner kronor. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgår till cirka 0,25 miljoner kronor, en nedgång i huvudsak drivet av lägre intäkter och något ökade externa kostnader. Under inledningen av tredje kvartalet har dock transaktionsvolymerna uppvisat en kraftig ökning jämfört med ingången av andra kvartalet och den tidigare bedömningen av omsättningsökningen för det tredje kvartalet kvarstår.

Minskad omsättning i andra kvartalet på grund av färre än väntat fullt integrerade operatörer

Den minskade omsättningen i andra kvartalet förklaras av en fortsatt omställning till transaktionsflöden med högre kvalitet och lägre risk samt ett färre antal nya operatörer än förväntat som är fullt integrerade. Den tidigare bedömningen om oförändrad omsättning i andra kvartalet baserades på att transaktionsvolymer från nya fullt integrerade operatörer genom avtalet med Bambora kompenserade för minskade volymer på grund av omställningen. Quickbit har under andra kvartalet arbetat för att förkorta tiden det tar att fullt integrera nya operatörer. Effekterna av detta arbete har dock försenats som en konsekvens av tekniska faktorer samt beroenden mot de operatörer som ska integreras som ligger utanför Quickbits kontroll. Sammantaget har Quickbit inte kunnat uppnå det antalet fullt integrerade operatörer under andra kvartalet som tidigare bedömts.

Stark omsättningsökning under inledningen av tredje kvartalet

Den totala tiden för att fullt integrera nya operatörer har väsentligen minskat jämfört med tre månader tidigare, vilket betyder att Quickbit framöver kan integrera nya operatörer på ett snabbare sätt. Efterfrågan från nya operatörer genom samarbetet med Bambora är rekordhögt. Under de tre första veckorna av tredje kvartalet har omsättningen ökat kraftigt jämfört med de första tre veckorna av andra kvartalet. Den tidigare bedömningen om en ökad omsättningstillväxt jämfört med första kvartalet kvarstår.

  • Omsättningen i andra kvartalet är en stor besvikelse och jag är allt annat än nöjd. Jag har vidtagit kraftfulla åtgärder för att detta inte ska upprepas och den positiva effekten på omsättningen av dessa åtgärder har visat sig redan i början av tredje kvartalet. Min tidigare bedömning om en ökad omsättningstillväxt jämfört med första kvartalet kvarstår och har förstärkts, säger Serod Nasrat, vd Quickbit.

Delårsrapporten för bolagets tredje kvartal 2020/2021 publiceras den 10 februari 2021.

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33
 

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 klockan 20.06.

Prenumerera

Dokument & länkar