QuickBit eu AB (publ) publicerar delårsrapport för Q2- vänder till vinst med kraftig omsättningsökning

QuickBit eu AB (publ) vände under andra kvartalet till vinst, med en fortsatt kraftig omsättningsökning. Bolagets omsättning uppgick till mer än en halv miljard under första halvåret, med en vinst på 3MSEK. 

Sammanfattning oktober till december 2018 

-      Koncernens nettoomsättning under perioden: 477 msek (4 msek)

-      Resultat efter finansiella poster: 3 msek (-3 msek)

-      Resultat per aktie: 0,05 sek (-0,05 sek)

VD:s kommentar:

”QuickBit eu AB har brutet räkenskapsår och vårt andra kvartal är därmed perioden oktober till december 2018. Detta kvartal har varit banbrytande för bolaget, då vi nu har bevisat att våra lösningar och vår affärsmodell är efterfrågad, skalbar och lönsam. Jag kan konstatera att de vägval som bolaget har gjort under vår lansering till marknaden - att tillhandahålla detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk - har fungerat mycket väl. Att arbeta med e-handlare genom ett mellanled innebär att QuickBit får procentuellt sett lägre marginaler än om vi jobbade direkt mot enskilda e-handlare, men detta kompenseras intäktsmässigt av introducentnätverkens åtkomst till ett mycket stort antal kunder och därmed mycket snabbt ökande omsättning.”

Väsentliga händelser perioden oktober till december, andra kvartalet

-      QuickBit har under kvartalet fortsatt utrullningen av bolagets tjänster genom introducentnätverk, vilket har resulterat i en mycket snabbt ökande omsättning. 

-      Bolagets marginaler har även förbättrats tack vare effektivare system för AI-algoritmer, vilket i sin tur bygger på en kontinuerligt expanderande transaktionsdatabas. 

Väsentliga händelser efter utgången av andra kvartalet 

-      Bolaget avhöll 2019-01-03 årsstämma där styrelsen återvaldes och stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bokslutsåret 2017-07-01 – 2018-06-31. 

-      2019-02-27 avhölls en extra bolagsstämma som fattade beslut om en kvittningsemission om 3,3 miljoner kronor, där lån till bolaget från FTCS Intressenter AB omvandlades från skuld till eget kapital. 

Rapporten finns nedladdningsbar i sin helhet här: https://blog.quickbit.eu/quickbit-eu-ab-publ-publicerar-delarsrapport-for-perioden-2018-10-01-2018-12-31/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit, jorgen.eriksson@quickbit.eu, 070-681 2777

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera