Quickbits större aktieägare föreslår förstärkning av bolagets styrelse

Report this content

Tre av de större aktieägarna i Quickbit eu AB (publ) ("Quickbit" eller "Bolaget"), vilka tillsammans kontrollerar cirka 23 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har idag inkommit med en begäran till styrelsen om att styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma i syfte att förstärka styrelsen med fyra nya ledamöter. De fyra föreslagna ledamöterna är Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson samt Hammad Abuiseifan. Samtliga personer som föreslås för nyval till styrelsen är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i Bolaget. De befintliga styrelseledamöterna Mathias Jonsson van Huuksloot (ordförande) och Scott Wilson föreslås samtidigt entledigas som styrelseledamöter i enlighet med deras egna önskemål. Styrelsen har beslutat att inom kort kalla till en extra bolagsstämma, vilken offentliggörs genom separat kallelse.

Tre av Quickbits större aktieägare – Aurentum LLP I, Front Ventures AB samt Abelco Investment Group AB – vilka tillsammans representerar cirka 23 av aktierna och rösterna i Bolaget, har idag inkommit med en begäran till styrelsen om att styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en förstärkning av Bolagets styrelse. Förslaget omfattar nyval av Jan Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson samt Hammad Abuiseifan som styrelseledamöter. Mikael Karlsson föreslås att väljas som styrelsens ordförande. Vidare föreslås att de befintliga styrelseledamöterna Mathias Jonsson van Huuksloot (ordförande) och Scott Wilson entledigas som styrelseledamöter i enlighet med deras egna önskemål. Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med de större aktieägarnas förslag kommer styrelsen därmed att bestå av:

  • Mikael Karlsson (ordförande)
  • Jan Frykhammar
  • Karin Burgaz
  • Hammad Abuiseifan
  • Johan Lund

Samtliga fyra föreslagna nya ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och de större aktieägarna i Bolaget. Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma.

Quickbit har det senaste året genomgått en genomgripande omställning vilken inkluderar finansiella och organisatoriska aspekter såväl som förbättrade interna processer. Efter genomförd omställning står Quickbit nu i en mer expansiv fas som fokuserar på omsättningstillväxt som i huvudsak ska uppnås genom att utöka Bolagets befintliga affär i kombination med lansering av nya produkter och tjänster. De tre större aktieägarna anser att de föreslagna styrelseledamöternas profil tydligt förstärker Quickbit i den expansionsfas som Bolaget befinner sig i. De föreslagna ledamöterna bidrar med en stark kombination av kompetens och erfarenhet, med särskilt fokus på strategiskt arbete och corporate governance. Vidare har det också säkerställts att varje ledamot har möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.
 

Kort presentation av de föreslagna nya styrelseledamöterna

Jan Frykhammar, född 1965

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Jan Frykhammar var tidigare VD (interim), Vice VD och CFO på Ericsson AB.Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Aspia AB. Styrelseledamot i Nordic Semiconductor AS, ITAB Shop Concept AB, OX2 AB, Telavox AB, Clavister Holding AB, m. fl.

 

Mikael Karlsson, född 1977

Utbildning: Master of Law, Stockholms universitet.
Mikael Karlsson arbetar idag som Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company. Hans tidigare roller inkluderar bland annat Global Head of Compliance på Klarna AB, Director Compliance & Ethics på American Express samt olika roller inom Carnegie Investment Bank AB och Carnegie Fonder AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB och Stavdal Invest AB.

 

Karin Burgaz, född 1973

Utbildning: Politices kandidatprogrammet, Örebro universitet.
Karin Burgaz verkar idag som delägare och ledarutvecklare Nya Ledarskapet AB. Hennes tidigare roller inkluderar Vd för och managementkonsult på Nohrstedt & Partners AB, europeisk kundservicechef Klarna AB samt olika chefsroller inom Hi3G AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Carnegie Fonder AB och Swemas AB. Styrelseledamot i Smartsign AB, Luwasa Greenstyling AB, Loxodonta AB, Nordic Cross Asset Management AB, CAAM Fund Services AB, Selfcheck AB, m. fl.

 

Hammad Abuiseifan, född 1978

Utbildning: BSc i datavetenskap, Linköpings universitet.
Hammad Abuiseifan innehar idag rollen som VD för CellMax Technologies. Hammads tidigare roller inkluderar Vice President Ericsson AB samt internationella roller inom försäljning samt affärs- och produktutveckling inom IT- och telekomindustrin.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Icon Management AB, Louqe AB, Cellmax Consulting AB samt CellMax tech AB.
 

  • Jag är oerhört nöjd med förslaget till ny styrelse. Det har varit ett hårt arbete de senaste månaderna att komma i mål med den optimala mixen av personer och kompetenser till den föreslagna styrelsen. Quickbit startar nu en tydlig tillväxtfas som markeras med detta avstamp. Det har varit en viktig uppgift för oss som bolagets största ägare att på ett ansvarsfullt vis göra vad vi kan med de medel som står oss till buds för att Quickbit ska bli starkare och stå väl rustat för framtiden. Det är också mycket positivt att den föreslagna styrelsen inte bara utgörs av män och jag hoppas att bolaget når målet med minst 40 procents representation av kvinnor i styrelsen i framtiden. Från Aurentums och Bullet Capitals sida kommer vi nu fokusera på att fortsätta vara en stor ägare i bolaget och lämnar med varm hand över ansvaret för att fortsätta utveckla Quickbit till oerhört kompetenta personer. Bolaget har på relativt kort tid utvecklats enormt i sin mognadsprocess och vi ser med tillförsikt fram emot nästa fas i Quickbits utveckling, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande Quickbit.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)

mathias@bulletcapital.ch

+31 6 291 900 65

 

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 klockan 11.16.

Prenumerera

Dokument & länkar