Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

QuickCool AB (”QuickCool”) meddelar härmed att styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 10 626 664 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Fulltecknad nyemission tillför QuickCool cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av emissionsvolymen. Cirka 3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering från huvudägaren Parkallén Invest AB. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår kontant ränta om fem procent. Kallelse till extra bolagsstämma är avsedd att publiceras inom kort.

Motiv för nyemission

Mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknadslansering av QuickCool® System har styrelsen i QuickCool beslutat om genomförande av en företrädesemission av aktier (förutsatt extra bolagsstämmas godkännande) om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera marknadslansering av QuickCool® System i Skandinavien. Vidare avses emissionslikviden finansiera marknadsaktiviteter och uppbyggnad av distributionsnätverk samt kvittning av bryggfinansiering.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 30 november – 14 december 2017.
  • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
  • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 10 626 664 aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.
  • Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 24 november 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2017.
  • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 24 november 2017 är registrerade som aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier.
  • Antal aktier innan nyemission: 7 970 000 aktier.
  • Värdering (pre-money): Cirka 12 MSEK.
  • Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av emissionsvolymen.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 november – 12 december 2017.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2017.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till QuickCool i samband med den planerade nyemissionen.

För frågor avseende den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För frågor avseende QuickCool, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017. 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar