Beslut om riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen har riktats till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Syftet med den riktade nyemissionen har varit att fullgöra ett av villkoren i det finansieringsavtal som Quickcool ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Information om finansieringsavtalet har tidigare lämnats genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018. Med anledning av Quickcools åtaganden i finansieringsavtalet har styrelsen gjort bedömningen att genomföra emissionen varit det bästa sättet för bolaget att uppfylla avtalets villkor.

När den riktade nyemissionen har registrerats kommer 416 667 aktier att ha emitterats vilket kommer att motsvara en ökning av aktiekapitalet med SEK 250 000,20. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran. För varje aktie kommer SEK 0,60 att erläggas, vilket kommer att motsvara ett totalt kvittningsbelopp om SEK 250 000,20.

Efter registreringen hos Bolagsverket kommer QuickCools totala aktiekapital att uppgå till SEK 14 674 368 och det sammanlagda antalet aktier att uppgå till 24 457 280.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar