Beslut om riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2018 beslutat om en riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktas till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Syftet med den riktade nyemissionen är att fullgöra ett av villkoren i det finansieringsavtal som Quickcool ingått med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Information om finansieringsavtalet har tidigare lämnats genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018. Med anledning av Quickcools åtaganden i finansieringsavtalet har styrelsen gjort bedömningen att emissionen är det bästa sättet för bolaget att uppfylla avtalets villkor.

När den riktade nyemissionen har registrerats kommer 500 004 aktier att ha emitterats vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 300 002,4 kronor. Betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran. För varje aktie kommer 0,60 kronor att erläggas, vilket motsvarar ett kvittningsbelopp om 300 002,4 kronor.

Efter registreringen hos Bolagsverket kommer QuickCools totala aktiekapital att uppgå till 17 850 840 kronor och det sammanlagda antalet aktier att uppgå till 29 751 400 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar