DELÅRSRAPPORT, 1 januari 2019 – 30 september 2019 (9 månader)

Report this content

Med “Bolaget” eller “QuickCool” avses QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913.

TREDJE KVARTALET JULI-SEPT 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultat efter skatt uppgick till -1 369 KSEK (-1 889)

Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,10)

Soliditeten uppgick till 79 % (76)

JANUARI-SEPTEMBER 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultat efter skatt uppgick till -5 791 KSEK (-6 833)

Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,37)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 september 2019 uppgick till 7 872 316 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019

  • QuickCool meddelar att Styrelsen har mottagit och beaktar ett finansieringsförslag som omfattar ett potentiellt omvänt förvärv med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  •  QuickCool meddelar att ett Memorandum of Understanding (MoU) har förhandlats fram med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) som säkerställer finansiering under en 3-års period för att förvärva bolag inom medicinsk cannabis samt för att färdigutveckla och CE-märka QuickCool® SYSTEM.
  •  QuickCool kallar till en extra bolagsstämma för att bland annat besluta om den nya inriktningen inom medicinsk cannabis samt finansieringslösningen.
  •  TÜV Süd, vår notified body, genomförde sin årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485:2016.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  •  Inga övriga händelser att rapportera.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body. Mycket tid, kraft och energi har investerats i att etablera en långsiktig finansieringslösning för att säkerställa finansiering av QuickCool® SYSTEM till kommersialisering av densamma.

Produktutveckling
Vi har haft bra utväxling på vårt produktutvecklings-arbete under kvartalet. Vi har både byggt bort tekniska- och leverantörsrisker och tagit fram en effektiv reglerbar kyllösning. Vår lösning fokuserar på underhållsfasen dvs. den fas där en konstant, jämn temperatur är önskvärd, och vi adresserar därmed den viktigaste behandlingsfasen för patienter som har drabbats av hjärtstopp.

Marknad

Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella distributörer både på vårt kontor och utomlands. Uppenbarligen så har vi tagit fram en spännande och tilltalande lösning då vi finner att
intresset är stort för vår unika kyllösning där vi kyler hjärtstoppspatienter med hjälp av ballongkatetrar i näshålan.

Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien).

Omstrukturering av verksamheten för att säkra finansieringen

Styrelsen föreslår att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas till en holdingbolagsstruktur för att investera i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM. Förändringen ger förutsättningar till en långsiktig finansieringslösning för förvärv inom medicinsk cannabis, samt säkerställer finansiering och utvecklingen av QuickCool® SYSTEM.

Bolaget har erhållit ett Term-Sheet innehållande förslag till huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (”EHGO”) som innebär att
Bolaget, under en 36-månadersperiod, kan erhålla ett totalt kapitaltillskott om 600 MSEK.

Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmsta tre (3) åren för att kunna genomföra implementering av såväl ny verksamhetsinriktning bestående av att utföra investeringar på marknaden för medicinsk användning av cannabis och andra alternativa behandlingsmetoder, som det fortsatta arbetet med Bolagets CE-märkningsaktiviteter av QuickCool® SYSTEM.

Ett första steg med avseende på uppbyggnaden av den nya verksamheten i QuickCool, är förvärvet av 6 500 000 aktier i HTC purEnergy Inc från två närstående bolag till Biovation Sciences Ltd. HTC är en ledande producent av CBD (ej THC) cannabis.

CBD-olja produceras vanligtvis av cannabisplantan Cannabis Sativa, även känd som 'industrihampa'. Cannabidiol (CBD) har inga psykoaktiva effekter jämfört med THC. Vid extraheringen av CBD-olja koncentreras ämnet CBD. Det vanligaste sättet att dosera CBD-olja är att droppa några droppar under tungan. Vetenskapliga studier pekar på många hälsofördelar av CBD.

Styrelsen anser att den nya verksamheten utgör en unik investeringsmöjlighet för nuvarande och framtida aktieägare i QuickCool, eftersom det finns få diversifierade investeringsplattformar på marknaden för cannabis för medicinsk användning på europeiska värdepappersbörser.

European High Growth Opportunities Securitization Fund är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade.

November 2019
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1 369 KSEK (-1 889).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid tredje kvartalets slut till 3 KSEK (44).

Under tredje kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 1 951 KSEK (2 478), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 951 KSEK (2 473) och av patent och varumärkeskostnader för 0 KSEK (5).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 30 september uppgick antalet aktier i QuickCool till 7 872 316 st (20 123 948) aktier.

Största aktieägare i bolaget den 30/9 2019

Namn Kapital och röster i %
Avanza Bank  38,77% 
SEB AB 23,60%
Six Sis AG  20,20% 
Swedbank AB 12,98%
Parkallén Invest AB  9,52% 


Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport kvartal 4 samt bokslutskommuniké 2019 lämnas 27:e februari, 2020.

Lund den 5 november 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60


RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

2019-07-012019-09-303 mån 2018-07-012018-09-303 mån 2019-01-012019-09-309 mån 2018-01-012018-09-309 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 1 951 160 2 472 792 7 531 189 8 313 629  11 494 307
Övriga rörelseintäkter 383 613 45 454 4 022 9 516
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 951 543  2 473 405  7 576 643  8 317 651  11 503 823 
Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -540 847 -289 742 -1 569 532 -835 000 -1 372 815
Övriga externa kostnader  -1 359 934  -3 122 177  -7 197 596  -11 151 302  -15 500 813 
Personalkostnader -1 374 994 -917 926 -4 140 111 -3 030 096 -4 173 057 
Av- och nedskrivningar  -1 041  -20 579 -3 123  -53 298 -152 612
Övriga rörelsekostnader -3 665 -4 944 -7 458 -33 054 -36 208
Summa rörelsekostnader  -3 280 481  -4 355 369 -12 917 820  -15 102 750  -21 235 505 
Rörelseresultat -1 328 938 -1 881 964 -5 341 177 -6 785 099 -9 731 682 
     
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0  0  0 0  0
Räntekostnader och liknande resultatposter -40 461 -6 862 -450 137 -48 351 -49 061
Summa finansiella poster -40 461  -6 862  -450 137 -48 351  -49 061 
Resultat efter finansiella poster  -1 369 398 -1 888 826 -5 791 314 -6 833 450 -9 780 743
Resultat före skatt  -1 369 398 -1 888 826 -5 791 314 -6 833 450 -9 780 743
Periodens resultat  -1 369 398 -1 888 826 -5 791 314 -6 833 450 -9 780 743

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 844 113
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 43 462 147 32 750 280 35 930 958
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 320 049   1 216 241  1 320 049  
Summa immateriella anläggningstillgångar 44 782 196 33 966 521 37 251 007
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 486 833 473 665 15 956
Summa materiella anläggningstillgångar 486 833 473 665 15 956
Summa anläggningstillgångar  45 269 029 34 440 186 37 266 963
Omsättningstillgångar 
Varulager  
Varulager m.m. 34 577 0 34 577
Summa varulager  34 577 0 34 577
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 244 152 362 604 298 458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 440 703 560 363 509 965
Summa kortfristiga fordringar 684 855 922 967 808 423
Kassa och bank
Kassa och bank  3 429 44 347 263 370
Summa kassa och bank  3 429 44 347 263 370
Summa omsättningstillgångar 722 861 967 314 1 950 483
Summa tillgångar 45 991 890 35 407 500 39 217 446


2019-09-30 2018-09-30  2018-12-31 
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 7 872 316 aktier, kvotvärde 1 kr 7 872 316  16 099 158  13 924 368
Ej registrerat aktiekapital 0 2 576 470
Reservfond   0  5 597 197     5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter 34 406 697 23 694 830 26 875 508
Summa bundet eget kapital  42 279 013  45 391 185 48 973 543
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -5 430 990 -12 050 239 -10 656 128
Överkursfond 5 432 822  435 097 2 064 172
Periodens resultat -5 791 314 -6 833 450 -9 780 742
Summa fritt eget kapital  -5 789 482  -18 448 592 -18 372 698 
Summa eget kapital  36 489 531  26 942 593  30 600 845
Långfristiga skulder 
Konvertibla lån 4 700 000 4 500 000 4 600 000
Övriga skulder   593 847  1 000 000 0
Summa långfristiga skulder  5 293 847 5 500 000 4 600 000
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 823 980   1 939 676 1 864 954
Aktuella skatteskulder 188 827 0 109 245
Övriga skulder 682 868  192 641 213 581
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 512 837 832 590 1 828 821
Summa kortfristiga skulder  4 208 512  2 964 907 4 016 601
Summa eget kapital och skulder  45 991 890 35 407 500 39 217 446

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2019-07-012019-09-303 mån 2018-07-012018-09-303 mån 2019-01-012019-09-309 mån 2018-01-01 2018-09-309 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat efter finansiella poster -1 369 398 -1 888 826 -5 791 314 -6 833 450  -9 780 743
Avskrivningar/nedskrivningar 1 041  20 579  3 123  53 298 152 612
Förändring kortfristiga fordringar 63 706 206 676  967 681 2 186 102  1 456 534
Förändring kortfristiga skulder -670 215  -860 696  191 911  -274 313  777 381
Förändring i lager 0 0 0 0 -34 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 974 866  -2 522 267  -4 628 599  -4 868 364  -7 428 793
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 951 160 -2 478 478 -7 531 189 -8 409 744  -11 694 231
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -109 800  -66 828  -474 000  -358 395 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 060 960 -2 545 306 -8 005 189 -8 768 139  -11 694 231
Finansieringsverksamheten 
Nyemission/optionslikvider/lån 4 029 856  5 000 000  12 373 847  7 058 149 12 763 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 029 856 5 000 000 12 373 847 7 058 149 12 763 693
Periodens kassaflöde -5 970 -67 573 -259 941 -6 578 354  -6 359 331
Likvida medel vid periodens början 9 399  111 921  263 370  6 622 701  6 622 701
Likvida medel vid periodens slut  3 429 44 348 3 429 44 347 263 370

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie-
kapital
Fond för
utv. utgifter
Reservfond Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
2018 
Belopp vid årets ingång 14 676 106 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 -5 036 584 32 217 894
Resultatdisposition enligt bolagstämman: 
Balanseras i ny räkning -6 152 958 1 116 374 5 036 584 0
Nyemission  6 099 521  2 064 172  8 163 693 
Förändring av fond för utv. utgifter 11 494 307 -11 494 307 0
Nedsättning aktiekapital  -4 274 789  4 274 789 
Periodens resultat -9 780 742 -9 780 742
Belopp vid årets slut  16 500 838  26 875 508  5 597 197  2 064 172  -10 656 128   -9 780 742  30 600 845 
2019 
Belopp vid årets ingång 16 500 838 26 875 508 5 597 197 2 064 172 -10 656 128 -9 780 742 30 600 845
Resultatdisposition enligt styrelsens förslag: 
Disposition enligt styrelsens förslag -5 597 197 -2 064 172 -2 119 373 9 780 742 0
Nyemission och utbyte av konvertibler  6 247 178   5 432 822  11 680 000 
Förändring av fond för utv. utgifter 7 531 189 -7 531 189 0
Nedsättning av aktie- kapitalet  -14 875 700  14 875 700  0 
Periodens resultat -5 791 314 -5 791 314
Belopp vid periodens slut  7 872 316  34 406 697  0  5 432 822  -5 430 990  -5 791 314  36 489 531 

Taggar:

Dokument & länkar