Delårsrapport 1 januari 2019 – 31 mars 2019 (3 månader)

FÖRSTA KVARTALET JAN-MARS 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)

Resultatet efter skatt uppgick till -2 280 KSEK (-2 487)

Resultatet per aktie uppgick till -0,57 SEK (-0,14)

Soliditeten uppgick till 78% (92)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 31 mars 2019 uppgick till 3 975 139 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019

  • Riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
  • Höll extra bolagsstämma då en omvänd split 1:10 beslutades
  • Jonas Wahlfrid började sin anställning som Senior Embedded Software Engineer

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • Jim Hansson anställdes som Director of Operations och Håkan Erlandsson som Chief Technology Officer
  • Kallade till ordinarie årsstämma

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • QuickCool deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperature Management Conference i Miami, och blev medlem i SMESweden föreningen.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Första kvartalet

Under det första kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body.
Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vår organisation. En senior mjukvaruutvecklare anställdes.

Finansiering

Styrelsen undersöker, som sagts tidigare, olika finansieringsalternativ och samarbetsformer som kan ersätta och/eller komplettera det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund i juni 2018.

På extra bolagsstämman den 18 februari beslutades om en sammanläggning av bolagets aktier i förhållandet 1:10. Således utbyttes tio (10) befintliga stamaktier mot en (1) ny aktie av samma slag.

Förslaget innebar att aktiekapitalet i bolaget minskades genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen resulterade i ett nytt kvotvärde om 1 kr per aktie.

Produktutveckling
Vi har fortsatt arbetet med testning av olika delar av systemet och optimering av produktionen. Verktyg för att optimera produktionen av våra Nasal Cooling Kits har installerats hos vår samarbetspartner i Småland. Våra tester visar många fördelar. Vi sparar både material och tidsåtgång samt möjliggör storskalig produktion med färre manuella moment än tidigare. Våra samarbetspartners deltar aktivt i arbetet med att sänka våra produktionskostnader.

Marknad

Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella distributörer. De flesta av dessa bedriver verksamhet inom EU, och inväntar vår CE-märkning innan de fullföljer och tecknar avtal med oss. Vår ambition är att fortsatt identifiera lämpliga distributörer och förhandla avtal med dem samt förbereda dem för en framtida lansering. Vår prioritering är marknaderna inom EU och EEA, samt Israel, Turkiet, Nya Zeeland, och Australien.
Vi deltog i The 9th Annual Therapeutic Hypothermia Targeted Temperatue Management Conference i Miami. Merparten av deltagarna var forskare, doktorander, läkare eller sjuksköterskor från USA, men även ett 15-tal andra länder.

Man presenterade bl.a. att 1) man forskar inom många nya områden och indikationer där man vetenskapligt undersöker huruvida hypotermi är gynnsamt för patienter, 2) en hypotes är att man med hjälp av olika markörer skall kunna identifiera varje individs optimerade behandlingstemperatur. Hypotesen grundar sig på att varje individ är unik och att man därmed borde kunna erbjuda en individanpassad kylbehandling för att uppnå bästa kliniska resultat.

Vi anser att QuickCool erbjuder en unik lösning som adresserar många av de behov hos vakna och medvetna patienter som presenterades.

Kliniska studier

I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen.

Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och

Australien).

Maj 2019
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under 2020.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det första kvartalet uppgick till -2 280 KSEK (-2 487).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid första kvartalets slut till
34 tkr (2 594).

Under första kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 2 961 tkr (2 500), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 961 tkr (2 421) och av patent och varumärkeskostnader för 0 tkr (79).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 31 mars uppgick antalet aktier respektive

teckningsoptioner i QuickCool till 3 975 139 (18 345 133) aktier och 2 150 495 (0) teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 31/3 2019

Namn Kapital och röster i %
Nomura PE
Nominees Ltd
25,05%
Parkallén Invest AB 15,63%
Mats Danielsson 5,49%
Avanza Pension 3,29%
Fredrik Radencrantz 2,60%


Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport jan-juni 2019 lämnas 29:e augusti

Delårsrapport jan-sept 2019 lämnas 5:e november

Lund den 7 maj 2019

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 maj 2019.

RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

2019-01-012019-03-313 mån 2018-01-012018-03-313 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 2 960 858 2 420 596 11 494 307  
Övriga rörelseintäkter 25 470 2 276 9 516
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 986 328 2 422 872 11 503 822
Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -295 375 -242 198 -1 372 815
Övriga externa kostnader -3 162 704 -3 567 658 -15 500 813 
Personalkostnader -1 403 139 -1 046 969 -4 173 057 
Av- och nedskrivningar -1 041 -14 225 -152 612
Övriga rörelsekostnader -3 471 0 -36 208
Summa rörelsekostnader -4 865 730 -4 871 050 -21 235 504 
Rörelseresultat -1 879 402 -2 448 178 -9 731 682 
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -400 661 -38 684 -49 061
Summa finansiella poster -400 661 -38 684 -49 061  
Resultat efter finansiella poster  -2 280 063 -2 486 862 -9 780 742
Resultat före skatt  -2 280 063 -2 486 862 -9 780 742
Periodens resultat  -2 280 063 -2 486 862 -9 780 742

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 844 113
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 38 891 816 26 857 247 35 930 958
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 320 049 1 199 521 1 320 049
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 211 865 28 056 768 37 251 007
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 300 915 387 703 15 956
Summa materiella anläggningstillgångar 300 915 387 703 15 956
Summa anläggningstillgångar  40 512 780 28 444 471 37 266 963
Omsättningstillgångar 
Varulager  
Varulager m.m. 34 577 0 34 577
Summa varulager  34 577 0 34 577
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 438 153 851 002 298 458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 454 430 519 795 509 965
Summa kortfristiga fordringar 892 583 1 370 797 808 423
Kassa och bank
Kassa och bank  34 178 2 594 037 263 370
Summa kassa och bank  34 178 2 594 037 263 370
Summa omsättningstillgångar 961 338 3 964 834 1 950 483
Summa tillgångar 41 474 118 32 409 305 39 217 446


2019-03-31 2018-03-31  2018-12-31 
Eget kapital och skulder***
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 3 975 139 aktier, kvotvärde 1 kr 3 975 139 14 676 107 13 924 368
Ej registrerat aktiekapital 0 0 2 576 470
Reservfond   0 5 597 197     5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter 29 836 366 17 801 797 26 875 508
Summa bundet eget kapital  33 811 505 38 075 101 48 973 543
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -860 659 -12 010 165 -10 656 128
Överkursfond 1 700 001 6 152 958 2 064 172
Periodens resultat -2 280 063 -2 486 862 -9 780 742
Summa fritt eget kapital -1 440 721 -8 344 069 -18 372 698
Summa eget kapital  32 370 784 29 731 032  30 600 845
Långfristiga skulder 
Konvertibla lån 4 549 998 0 4 600 000
Summa långfristiga skulder  4 549 998 0 4 600 000
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 053 194 1 341 188 1 864 954
Aktuella skatteskulder 142 315 15 422 109 245
Övriga skulder 247 960 116 066 213 581
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 109 867 1 205 597 1 828 821
Summa kortfristiga skulder  4 553 336 2 678 273 4 016 601
Summa eget kapital och skulder  41 474 118 32 409 305 39 217 446

***Disposition enligt styrelsens förslag

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2019-01-012019-03-313 mån 2018-01-012018-03-313 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat efter finansiella poster -2 280 063 -2 486 862 -9 780 743
Avskrivningar/nedskrivningar 1 041 14 225 152 612
Förändring kortfristiga fordringar 759 953 1 738 272 1 456 534
Förändring kortfristiga skulder 536 735 -560 948 777 381
Förändring i lager 0 0 -34 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten -982 334 -1 295 313 -7 428 793
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 960 858 -2 499 992 -11 694 231
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -286 000 -233 359 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 246 858 -2 733 351 -11 694 231
Finansieringsverksamheten 
Nyemission/optionslikvider/lån 4 000 000 0 12 763 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 000 000 0 12 763 693
Periodens kassaflöde -229 192 -4 028 664 -6 359 331
Likvida medel vid periodens början 263 370 6 622 701 6 622 701
Likvida medel vid periodens slut  34 178 2 594 037 263 370

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie-
kapital
Fond för
utv. utgifter
Reservfond Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
2018
Belopp vid årets ingång 14 676 106 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 -5 036 584 32 217 894
Resultatdisposition enligt bolagstämman:
Balanseras i ny räkning -6 152 958 1 116 374 5 036 584 0
Nyemission 6 099 521 2 064 172 8 163 693
Förändring av fond för utv. utgifter 11 494 307 -11 494 307 0
Nedsättning aktiekapital -4 274 789 4 274 789
Periodens resultat -9 780 742 -9 780 742
Belopp vid årets slut 16 500 838 26 875 508 5 597 197 2 064 172 -10 656 128 -9 780 742 30 600 845
2019
Belopp vid årets ingång 16 500 838 26 875 508 5 597 197 2 064 172 -10 656 128 -9 780 742 30 600 845
Resultatdisposition enligt styrelsens förslag:
Disposition enligt styrelsens förslag -5 597 197 -2 064 172 -2 119 373 9 780 742 0
Nyemission och utbyteav konvertibler 2 350 001 1 700 001 4 050 002
Förändring av fond för utv. utgifter 2 960 858 -2 960 858 0
Nedsättning av aktie-kapitalet -14 875 700 14 875 700 0
Periodens resultat -2 280 063 -2 280 063
Belopp vid periodens slut 3 975 139 29 836 366 0 1 700 001 -860 659 -2 280 063 32 370 784

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar