HALVÅRSRAPPORT

Report this content

1 januari 2019 – 30 juni 2019 (6 månader)

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultat efter skatt uppgick till -2 142 KSEK (-2 458)
Resultat per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,13)
Soliditeten uppgick till 82 % (82)

JANUARI-JUNI 2019

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultat efter skatt uppgick till -4 422 KSEK (-4 945)
Resultat per aktie uppgick till -0,69 SEK (-0,27)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 juni 2019 uppgick till 6 372 317 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

  • Riktad nyemission till AB Emendum
  • Biovation Sciences Ltd. blev ny stor ägare i QuickCool AB
  • Höll extra bolagsstämma då ändringar i styrelsen beslutades. Fyra nya styrelseledamöter registrerades.
  • Tillståndet till minskning av QuickCools aktiekapital registrerades hos Bolagsverket

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  •  Den sjunde och sista avtalade tranchen, i enlighet med vårt finansieringsavtal med EHGO från juni 2018, avropades.
  •  Styrelsen erhöll ett förslag på långsiktig finansiering som utvärderas

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  •  QuickCool deltog på SAMTIT mässan i Stockholm and the 4th Post Cardiac Arrest Symposium i Lund.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Andra kvartalet

Under det andra kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body. Vi har beslutat ändringar av kylenheten för att adressera leverantörsproblem, effektivisera temperaturregleringen samt minska kostnaderna vid serieproduktion. Vi har fortsatt arbetet med att förstärka vår organi-sation. En erfaren CTO samt en mjukvaruutvecklare anställdes.

Produktutveckling

Sedan sommaren 2018, då en leverantör upphörde med produktionen av en kritisk komponent, har vi arbetat med att ersätta densamma. Arbetet har varit tidskrävande. Vi förväntade oss en fungerande ersättningslösning i höstas. Trots fokuserat arbete har inte kvalitén varit tillräckligt god.

Parallellt har vi undersökt alternativa lösningar för att mitigera risker. Under det andra kvartalet beslutade vi oss för att inte vara så beroende av en leverantör och fokusera på en alternativ lösning.
Därmed påbörjade vi ändringar av kylenheten för att adressera leverantörsproblem, effektivisera temperaturregleringen samt minska kostnaderna av kylenheten vid serieproduktion. Arbetet fortskrider enligt vår nya plan.

Verktygen som används av produktionen av ballongkatetern har provkörts hos vår samarbetspartner. Långtidstester fortsätter under hösten. Vi sparar både material och tidsåtgång samt möjliggör storskalig produktion med färre manuella moment än tidigare. Ballongkatetern fick godkänt i de biokompabilitetstester som genomfördes på ett tredje parts laboratorium i USA.

Våra samarbetspartners deltar aktivt i arbetet med att sänka våra produktionskostnader.

Kliniska studier

I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefat-tar 20 hjärtstoppspatienter vid Skånes universitets-sjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och inten-sivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen.

Finansiering

Vårt försenade utvecklingsprojekt har försvårat anskaffningen av nödvändigt rörelsekapital. Det befintliga finansieringsupplägg, som aktiverades i juni förra året, har kritiserats. Styrelsen har utvärderat olika finansieringslösningar under året.

Styrelsen för QuickCool har mottagit ett förslag om långsiktig finansiering av QuickCools löpande verksamhet fram till beviljandet av den erforderliga CE-märkningen av QuickCool® SYSTEM.

Finansieringsförslaget omfattar en potentiell "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin.

Denna långsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för QuickCools organisation att frigöra resurser, fokusera på att slutföra utvecklingsprojektet och uppnå CE-märkningen, utan att ägna ytterligare tid åt finansieringsfrågor.

Lansering

Vi beräknar att vår patenterade grimma, som håller ballongkateterslangarna på plats under behandling, kommer att bli godkänd för försäljning under hösten. De tekniska filerna som avser ballongkatetern respektive kylenheten kommer att översändas till vår notified body under 2020, för granskning inför CE-märkning. Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien).

Augusti 2019
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -4 422 KSEK (-2 458).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid andra kvartalets slut till 9 KSEK (112).

Under andra kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 2 619 KSEK (3 431), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 619 KSEK (3 420) och av patent och varumärkeskostnader för 0 KSEK (11).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 30 juni uppgick antalet aktier i QuickCool till 6 372 317 st (18 370 414) aktier.

Största aktieägare i bolaget den 30/6 2019

Namn Kapital och röster i %
Six Sis AG  24,95% 
Nomura PE Nominees Ltd 20,31%
Parkallén Invest AB  9,92% 
AB Emendum 7,30%
Mats Danielsson  3,43% 
 Biovation Sciences aktieinnehav förvaltas primärt av Six Sis AG.

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport jan-sept 2019 lämnas 5:e november
Delårsrapport kvartal 4 samt bokslutskommuniké 2019 lämnas 27:e februari, 2020.

Lund den 29 augusti 2019
QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60


RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG

2019-04-012019-06-303 mån 2018-04-012018-06-303 mån 2019-01-012019-06-306 mån 2018-01-012018-06-306 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 2 619 171 3 420 241 5 580 029   5 840 837  11 494 307
Övriga rörelseintäkter 19 602 1 133 45 073 3 409 9 516
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 638 773  3 421 374 5 625 102  5 844 246  11 503 823 
Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -733 310 -303 060 -1 028 686 -545 258 -1 372 815
Övriga externa kostnader  -2 674 957  -4 489 576  -5 837 662  -8 057 234  -15 500 813 
Personalkostnader -1 361 978 -1 065 201 -2 765 117  -2 112 171 -4 173 057 
Av- och nedskrivningar  -1 041  -18 494  -2 082  -32 719 -152 612
Övriga rörelsekostnader -324 0 -3 795 0 -36 208
Summa rörelsekostnader  -4 771 610  -5 876 331  -9 637 341  -10 747 381  -21 235 505 
Rörelseresultat -2 132 837 -2 454 957 -4 012 240  -4 903 135 -9 731 682 
        
Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -9 015 -2 805 -409 676 -41 489 -49 061
Summa finansiella poster -9 015  -2 805  -409 676   -41 489  -49 061 
Resultat efter finansiella poster  -2 141 852 -2 457 762 -4 421 916 -4 944 624 -9 780 743
Resultat före skatt  -2 141 852 -2 457 762 -4 421 916 -4 944 624 -9 780 743
Periodens resultat  -2 141 852 -2 457 762 -4 421 916 -4 944 624 -9 780 743

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital 0 0 844 113
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 41 510 987 30 277 488 35 930 958
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 320 049   1 210 555   1 320 049  
Summa immateriella anläggningstillgångar 42 831 036 31 488 043 37 251 007
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 378 074 427 416 15 956
Summa materiella anläggningstillgångar 378 074 427 416 15 956
Summa anläggningstillgångar  43 209 110 31 915 459 37 266 963
Omsättningstillgångar 
Varulager  
Varulager m.m. 34 577 0 34 577
Summa varulager  34 577 0 34 577
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 305 127 472 520 298 458
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 443 434 657 122 509 965
Summa kortfristiga fordringar 748 561 1 129 642 808 423
Kassa och bank
Kassa och bank  9 399 111 921 263 370
Summa kassa och bank  9 399 111 921 263 370
Summa omsättningstillgångar 792 537 1 241 563 1 950 483
Summa tillgångar 44 001 647 33 157 022 39 217 446


2019-06-30 2018-06-30  2018-12-31 
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital, 6 372 317 aktier, kvotvärde 1 kr 6 372 317  14 696 331   13 924 368
Ej registrerat aktiekapital 0 0 2 576 470
Reservfond   5 597 197      5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter 32 455 537 21 222 039 26 875 508
Summa bundet eget kapital  38 827 854  41 515 567  48 973 543
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -3 479 830 -15 530 406 -10 656 128
Överkursfond 5 332 821  6 190 882 2 064 172
Periodens resultat -4 421 916 -4 944 625 -9 780 742
Summa fritt eget kapital  -2 568 925  -14 284 149   -18 372 698 
Summa eget kapital  36 258 929  27 231 418  30 600 845
Långfristiga skulder 
Konvertibla lån 2 300 000 2 000 000 4 600 000
Övriga skulder   563 991  0 0
Summa långfristiga skulder  2 863 991 2 000 000 4 600 000
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 2 684 606   2 937 397 1 864 954
Aktuella skatteskulder 152 044 8 369 109 245
Övriga skulder 499 849  156 289 213 581
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 542 228 823 549 1 828 821
Summa kortfristiga skulder  4 878 727  3 925 604 4 016 601
Summa eget kapital och skulder  44 001 647 33 157 022 39 217 446

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2019-04-012019-06-303 mån 2018-04-012018-06-303 mån 2019-01-012019-06-306 mån 2018-01-01 2018-06-306 mån 2018-01-012018-12-3112 mån
Den löpande verksamheten          
Rörelseresultat efter finansiella poster -2 141 853 -2 457 763 -4 421 916 -4 944 625  -9 780 743
Avskrivningar/nedskrivningar 1 041 18 494 2 082 32 719 152 612
Förändring kortfristiga fordringar 144 022 241 155 903 975 1 979 427  1 456 534
Förändring kortfristiga skulder 325 391 1 147 331 862 126 586 383  777 381
Förändring i lager 0 0 0 0 -34 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 671 398 -1 050 783 -2 653 733 -2 346 095  -7 428 793
Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 619 171 -3 431 274 -5 580 029 -5 931 266  -11 694 231
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -78 200 -58 208 -364 200 -291 567 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 697 371 -3 489 482 -5 944 229 -6 222 833  -11 694 231
Finansieringsverksamheten 
Nyemission/optionslikvider/lån 4 343 990 2 058 149 8 343 991 2 058 149 12 763 693
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 343 990 2 058 149 8 343 991 2 058 149 12 763 693
Periodens kassaflöde -24 779 -2 482 116 -253 971 -6 510 780  -6 359 331
Likvida medel vid periodens början 34 178 2 594 037 263 370 6 622 701  6 622 701
Likvida medel vid periodens slut  9 399 111 921 9 399 111 921 263 370

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie-
kapital
Fond för
utv. utgifter
Reservfond Överkurs-
fond
Balanserat
resultat
Årets
resultat
Totalt
2018 
Belopp vid årets ingång 14 676 106 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 -5 036 584 32 217 894
Resultatdisposition enligt bolagstämman: 
Balanseras i ny räkning -6 152 958 1 116 374 5 036 584 0
Nyemission  6 099 521  2 064 172  8 163 693 
Förändring av fond för utv. utgifter 11 494 307 -11 494 307 0
Nedsättning aktiekapital  -4 274 789  4 274 789 
Periodens resultat -9 780 742 -9 780 742
Belopp vid årets slut  16 500 838  26 875 508  5 597 197  2 064 172  -10 656 128   -9 780 742  30 600 845 
2019 
Belopp vid årets ingång 16 500 838 26 875 508 5 597 197 2 064 172 -10 656 128 -9 780 742 30 600 845
Resultatdisposition enligt styrelsens förslag: 
Disposition enligt styrelsens förslag -5 597 197 -2 064 172 -2 119 373 9 780 742 0
Nyemission och utbyte av konvertibler  4 747 179   5 332 821  10 080 000 
Förändring av fond för utv. utgifter 5 580 029 -5 580 029 0
Nedsättning av aktie- kapitalet  -14 875 700  14 875 700 
Periodens resultat -4 421 916 -4 421 916
Belopp vid periodens slut  6 372 317  32 455 537  0  5 332 821  -3 479 830  -4 421 916  36 258 929 

Taggar:

Dokument & länkar