Halvårsrapport, 1 januari 2018 – 30 juni 2018 (6 månader)

QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913.

ANDRA KVARTALET APRIL-JUNI 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultatet efter skatt uppgick till -2 458 KSEK (-880)
Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,11)
Soliditeten uppgick till 82 % (89)

JANUARI-JUNI 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultatet efter skatt uppgick till -4 945 KSEK (-1 741)
Resultatet per aktie uppgick till -0,27 SEK (-0,22)

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 juni 2018 uppgick till 18 370 414 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

  •  QuickCool ingick i en finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund

som meddelades genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  •  QuickCool har ingått distributörsavtal med Leib Medical som avser Storbritannien och Irland för försäljning, service, underhåll och utbildning av The QuickCool® SYSTEM.

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  •  QuickCool deltog i SAMTIT mässan i Göteborg.
  •  QuickCool deltog i StrokeSyd konferensen i Lund samt 3rd Annual Clinical Trial Supply konferensen i Köpenhamn.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Andra kvartalet

Första halvan av det andra kvartalet präglades mestadels av fortsatt produktutveckling, optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning.

Den andra halvan av kvartalet präglades mer av handhavandetester med utbildad sjukvårdspersonal samt marknadsaktiviteter såsom deltagande på mässor, konferenser och personliga möten med flertalet potentiella distributörer, främst inom Europa, men även från Mellanöstern och Asien.

Under perioden fortsatte vi arbetet med att optimera produktstrukturen, inköpspriser, logistikflöde och orderlägga komponenter för att säkerställa de tilltänkta leveranserna under 2018.

Finansiering

Under kvartalet har vi etablerat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean.
Finansieringslösningen är baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Sammantaget innebär det att Bolaget kommer, under en 18-månadersperiod, att erhålla 14,0 MSEK. Om Bolaget önskar kan ytterligare 12 MSEK emitteras. Om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas kan potentiellt ytterligare 7,8 MSEK tillföras. Vi är mycket nöjda med denna lösning eftersom det ger oss den flexibilitet vi behöver i samband vår marknadsintroduktion.

Produktutveckling
Vi har nu säkerställt spårbarheten i källkoden i förhållande till riskanalyserna och övrig dokumentation. Med små medel har vi dessutom anpassat mjukvaran för framtida s.k. line extensions, nya

applikationer, där man troligtvis har behov av flera mätpunkter för att reglera temperaturen. Det känns som om vi ligger i framkant av forskning och utveckling och vi kommer att lansera ett framtids-
säkrat system som adresserar dagens behov och dessutom är förberett för att adressera många av de behov som finns inom nya indikationer.

Vi har tidigare informerat om en leverantörsförändring som kommer att försena CE-märkningsprocessen något, och därmed även lanseringen av QuickCool© SYSTEM. Enligt den uppdaterade tidsplanen så kommer lanseringen att ske under det första kvartalet 2019.

När vi började beställa komponenter i juni för att säkerställa leveranser under året, återkom QuickCools leverantör av flödesmätare i USA med beskedet att produktionen av den nämnda komponenten har upphört med omedelbar verkan. Under sommaren har vi utvärderat olika lösningar och leverantörer. Vi har identifierat en annan leverantör som kommer att säkerställa leveranser av en ersättningskomponent framgent.

Även om byte av leverantör och komponent försenar CE-märkningsprocessen, så blir den tekniska lösningen bättre lämpad för framtiden när vi introducerar s.k. line extensions. Vi har valt att
ersätta den ursprungliga flödesmätaren med en lösning som erbjuder både bättre tillförlitlighet och minskar styckkostnaderna både på kylenheten, men framför allt på vårt engångskit, Nasal Cooling Kit. Vi blir därmed mer konkurrenskraftiga på marknaden och förbättrar våra marginaler både på kort och lång sikt.

Arbetet med att ersätta komponenten påbörjades i juli och kommer att vara helt introducerad i september, varefter tredjepartstester och granskning av våra tekniska filer fortsätter enligt plan.

Marknad

Under det andra kvartalet har vi intensifierat profilering på marknaden. Förutom att delta i flertalet konferenser och mässor, såsom SAMTIT-mässan i Göteborg, StrokeSyd-konferensen i Lund samt 3rd Annual Clinical Trial Supply-konferensen i Köpenhamn, för att träffa viktiga Key Opinion Leaders (KOLs), så har vi etablerat kontakt med en mängd potentiella distributörer.

QuickCools användarråd (QuickCool User Advisory Board) har genomfört användartester vid fyra olika tillfällen under kvartalet. Kärnan i rådet består av handplockade individer som alla är aktiva på sjukhus i Skåne och har många års erfarenhet inom området Temperaturhantering TTM. Detta säkerställer att vi får god inblick i det dagliga arbetet och kraven hos våra framtida användare och att den produkt vi utvecklar är i linje med vad användaren behöver och önskar.

Kliniska studier

I direkt anslutning till CE-märkningen kommer vi att påbörja den planerade kliniska studien som innefattar 20 hjärtstoppspatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Malmö tillsammans med Hans Friberg som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen.

QuickCools organisation

För att säkerställa kritisk kompetens ”in-house” och samtidigt minska kostnader kommer vi att fortsätta utfasningen av konsulter och anställa egen personal under hösten inför marknadsintroduktionen. Vi kommer närmast att anställa en klinisk expert som ska ansvara för undervisning och utbildning av QuickCool©SYSTEM, primärt av distributörernas personal men även av slutanvändare i Sverige och vid behov även utomlands.

En mjukvaruutvecklare kommer också att anställas för att säkerställa service och underhåll av mjukvaran samt vidareutveckla och anpassa framtida mjukvara till nya indikationer.

Lansering
I dagsläget kommunicerar vi med många potentiella distributörer. Vi har många krav på en distributör. Vi söker mindre/mellanstora företag som redan i dag säljer produkter och lösningar till primärt intensivvårdsavdelningar. I och med CE-märkningen får vi rätt att sälja vårt QuickCool© SYSTEM på 36 marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien. Vi anser att det är viktigt att våra framtida distributörer har ett kompletterande produktsortiment och väl etablerade nätverk inom utbildning och support. Genom utbildning når vi ut på det bästa sättet till våra slutanvändare. För att QuickCool skall bibehålla en nära kontakt med kunderna avser vi att sköta försäljningen på bl.a. den svenska marknaden. Ett bra sätt att få kontinuerlig feedback och förbättringsförslag på vår lösning, och testa av nya tankar och idéer för nya produkter, line extensions och indikationer.


Vår plan är att sälja så många kylenheter på så många marknader som möjligt för att få en löpande försäljning av våra engångsset. Vi är övertygade om att vi når ut snabbare på marknaden och når högre volymer snabbare med hjälp av distributörer jämfört med att bygga upp en egen mindre flexibel försäljningsorganisation. Under hösten och vintern kommer vi att fortsätta skriva avtal med de lämpligaste distributörerna på varje marknad och förbereda inför vår lansering av QuickCool©SYSTEM som är efterlängtad av både aktieägare och slutanvändare runt om i världen.

Augusti 2018
Fredrik Radencrantz, VD

UTVECKLING I SIFFROR

Omsättning

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 0 KSEK (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under första kvartalet 2019.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -2 458 KSEK (-880). Under perioden januari - juni uppgick resultatet efter skatt till -4 945 KSEK (-1 741).

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

Likvida medel uppgår vid andra kvartalets slut till 112 tkr (610).

Under andra kvartalet förvärvades Immateriella tillgångar om totalt 3 431 tkr (3 233), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 420 tkr (3 203) och av patent och varumärkeskostnader för 11 tkr (30).

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 30 juni uppgick antalet aktier respektive teckningsoptioner i QuickCool till 18 370 414 (7 970 000) aktier och 111 111 (0) teckningsoptioner.

Största aktieägare i bolaget den 30/6 2018

Namn Kapital och röster i %
Parkallén Invest AB 25,63%
Mats Danielsson 7,27%
Avanza Pension 6,57%
Tadeusz Wieloch 3,88%
Fredrik Lindblad   3,84%

Principer för delårsrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.

Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Rapportkalender

Delårsrapport för det tredje kvartalet lämnas den 26 oktober. Bokslutskommuniké för 2018 lämnas den 15 februari 2019.

Lund den 24 augusti 2018

QuickCool AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar