Kallelse till extra bolagsstämma i Quickcool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ), 556639-3913, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 november 2017, och
 • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 16 november 2017 skriftligen till QuickCool AB, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund. Anmälan kan också göras per telefon till 046-238 38 40 eller per e-post till info@quickcool.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 16 november 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.quickcool.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 970 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. 0.       Stämman öppnas.
 2. 1.       Val av ordförande vid stämman.
 3. 2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. 3.       Godkännande av dagordningen.
 5. 4.       Val av en eller två justeringsmän.
 6. 5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. 6.       Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. 7.       Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 9. 8.       Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 849 600 kronor och högst 11 398 400 kronor. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 376 000 kronor och högst 25 504 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 3 562 000 och högst 14 248 000. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 7 970 000 och högst 31 880 000.
§ 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter. § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.
§ 12 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 12 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.


Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 8 501 331,20 kronor genom nyemission av högst 10 626 664 aktier envar med ett kvotvärde om 0,80 kronor till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 939 996,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 1. 1.       Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
 1. 2.       Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 24 november 2017. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. 3.       För varje tecknad aktie ska erläggas 1,50 kronor kontant.
 1. 4.       Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. 5.       För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. 6.       De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. 7.       Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
 1. 8.       Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17 i Lund samt på bolagets webbplats (www.quickcool.se) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i oktober 2017

QuickCool AB (publ)

STYRELSEN

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar